Vårt miljöarbete

Senast ändrad: 14 oktober 2016 - slu.se

Sedan 2013 är Centrum för biologisk mångfald miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001 tillsammans med ArtDatabanken, Institutionen för växtproduktionsekologi och Institutionen för Ekologi vid SP Certifierad ISO 14001 loggaSLU. Det innebär att man tillsammans med dessa enheter infört ett gemensamt miljöledningssystem.

Vi påverkar miljön negativt med vår dagliga verksamhet genom t.ex. resursanvändning och utsläpp men också positivt genom vår forskning, fortlöpande miljöanalys, utbildning, samverkan och kommunikation.

Vår miljöpolicy

Som grund i vårt miljöarbete ligger SLU:s miljöpolicy:

  • SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
  • Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.
  • SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund.

Miljöledningssytemet

Vårt miljöledningssystem följer den reviderade standarden ISO 14001:2015. Syftet med ett miljöledningssystemet är att säkerställa att miljölagstiftning och andra krav med miljökoppling följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras.

I det systematiska arbetet kartläggs verksamhetens miljöpåverkan och en analys görs för att identifiera vad vi behöver arbeta med. Vi sätter upp mål för verksamheten, formulerar åtgärder som genomförs och sedan utvärderar vi deras effekter. Resultaten av miljöarbetet följs upp årligen vid extern- och internrevision. Då kontrolleras om målen uppnåtts och vad som kan förbättras. De långsiktiga miljömålen utvärderas, om de fortfarande är relevanta och om nya mål ska sättas upp. 

Våra övergripande miljömål

1. Minska miljöpåverkan från energiförbrukning

2. Minska koldioxidutsläpp från resor

3. Minska miljöpåverkan från inköp

4. Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser hos våra studenter

5. Med vår huvudverksamhet ska vi förse samhället med kunskap som bidrar till hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser

Miljömål 2016

Exempel på våra detaljerade miljömål för 2016 är:
- Energikonsumtionen ska minskas med åtminstone 2 procent per kvadratmeter jämfört med användningen 2015.
- Öka användningen av videokonferenser med 15 procent jämfört med 2013.
- Fortsatt utveckling av metoder för att mäta vår samlade positiva miljöpåverkan inom forskning, FOMA, samverkan och information

Rutiner

Miljötänkande ska integreras i all verksamhet. Det uppnås genom att all personal utbildas om miljöarbetet, att rutiner för det dagliga arbetet skapas och att vägar för kommunikation om miljöarbetet etableras. I miljöledningsarbetet har rutiner utarbetats för bl.a. resor, energianvändning, avfallshantering och inköp.

Förbättringar och avvikelser 

En viktig del av det ständiga förbättringsarbetet är att möjligheter till förbättring och avvikelser från systemet rapporteras in och åtgärdas. Därför uppmuntras alla anställda att skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter.


Kontaktinformation

 

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se