MACRO-verktyg för riskbedömning och riskhantering

Senast ändrad: 15 februari 2017

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel.

Syfte med verksamhetsområdet 

Det övergripande syftet med verksamhetsområdet är att vidareutveckla och underhålla skräddarsydda beslutsunderlagsverktyg för myndigheter som ansvarar för att minska påverkan av bekämpningsmedel på vattenmiljön i Sverige.

Under den första 5-årsperioden utvecklades modellverktyg för riskbedömning och riskhantering i olika skalor (fält, avrinningsområde, regionalt) och för olika användargrupper. Tre olika verktyg, alla baserade på MACRO-modellen (MACRO 5.2), har utvecklats.

Riskbedömningsverktyg

  • MACRO in FOCUS 5.5.3: riskbedömning vid registrering av kemiska bekämpningsmedel i Sverige och inom EU
  • MACRO-DB: tillståndsprövning och rådgivning på fält- och gårdsnivå

Riskhanteringsverktyg

  • MACRO-SE: beslutsstöd på avrinningsområdes- och regionalskala t.ex. vattenförvaltningsarbetet

Genomfört arbete (i urval)

MACRO in FOCUS

  • Vi har arbetat med olika sorters justeringar av senaste versionen efter önskemål från EFSA, medverkade i SETAC workshop: ”Drainage models and macroporous soils” under 2014 och har bidragit till att färdigställa rapporten från workshopen under 2015. 

MACRO-DB

  • Den 5 februari 2016 uppdaterades Steg 1 till version 1.1. Den uppdaterade versionen innebär bl.a. att man nu har möjlighet att ange andel åkermark i tillrinningsområdet redan i Steg. Steg 1 har också uppdaterats med nya produkter, ändringar i innehåll i vissa befintliga produkter och ändrade egenskaper för en del ingående substanser. Den nya ämnesdatabasen som används för Steg1 kan också laddas ner till MACRO-DB Steg 2. Alla som använder Steg 2 bör göra detta för att det senaste underlaget gällande substansernas egenskaper ska användas. 
  • Flera utbildningar, presentationer och diskussioner om MACRO-DB har hållits under 2014/2015.

MACRO-SE

Bakgrund

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel. Modeller används inom registreringsprocessen för nya bekämpningsmedel samt för riskhantering av godkända produkter t.ex. för att prediktera risken för förluster av ämnen till vattenmiljön i olika typer av jordbruksområden och hur olika motåtgärder kan minimera oönskade effekter.

Mycket av arbetet under den kommande 5-årsperioden kommer att fokusera på att minska osäkerheten i modellprediktioner samt öka trovärdigheten i och acceptansen för modellverktygen. Felaktiga prediktioner uppstår antingen på grund av orealistiska processbeskrivningar i modellen, avsaknad av viktiga processer eller felaktiga parametervärden. Osäkerheter i modellprediktioner kan därför endast minskas genom förbättringar i processbeskrivningar eller parameterestimeringsrutiner. Trovärdighet i och acceptans för modellverktygen uppnås genom validering d.v.s. jämförelser mellan modellprediktioner och uppmätta förluster av bekämpningsmedel.

Verksamhetsmål 2012 - 2016

1. Utveckla en ny version av grundmodellen MACRO (5.3) samt nya förbättrade versioner av MACRO-DB, MACRO-SE (och även MACROinFOCUS om detta krävs av European Food Safety Authority (EFSA)).

Mer information om hur vi arbetar finns i CKB:s ramprogram för 2012 - 2016

Underlag 

Presentationer

Testing a regional scale pesticide fate model against monitoring data: necessity or endless quest? 

Posters

Riskkartering av bekämpningsmedel med modellen MACRO-SE 

MACRO-DB: A risk assessment tool for management of pesticide use in water protection areas in Sweden 

Utveckling av riskbedömningsverktyg för pesticidförekomst i svenska vatten


Kontaktinformation
Nicholas Jarvis, Professor
Institutionen för mark och miljö, SLU
nicholas.jarvis@slu.se, 018-672465
Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se