Nyhetsbrev December

Publicerad: 15 december 2011 - slu.se

December 2011

 


Prövningen av mindre miljöfarliga verksamheter koncentreras till tolv länsstyrelser

Regeringen har beslutat om en ny förordning om miljöprövningsdelegationer. Förordningen innebär att tillståndsprövningen av miljöfarliga så kallade B-verksamheter koncentreras till miljöprövningsdelegationer vid tolv länsstyrelser. Koncentration sker till Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Dalarnas, Örebro, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. I dag finns en miljöprövningsdelegation vid samtliga 21 länsstyrelser. Enligt miljöminister Lena Ek (c) ska koncentration av tillståndsprövningen till färre länsstyrelser ge en mer kvalificerad och effektiv prövning, samt skapa bättre förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2012.

Läs mer på Regeringens webbplats  


Ny bok om miljökompensation

Idag finns krav på miljökompensation i en rad EU-direktiv liksom i miljöbalken. Trots det har miljökompensation inte fått någon större uppmärksamhet. Jesper Persson, forskare vid SLU i Alnarp, ger i boken ”Att Förstå Miljökompensation” en introduktion till ämnet och tar bland annat upp exempel på miljökompensation, information om de lagar som finns och hur man ser på miljökompensation i olika delar av världen.

Läs mer


Ny rapport om nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering

 

I denna rapport redovisas den första delen av Boverkets regeringsuppdrag "Vision för Sverige 2025". Redovisningen omfattar de nationella mål, planer och program som statsmakterna har lagt fast inom olika politikområden och som bör beaktas i kommunernas, länsstyrelsernas och regionernas samhällsplaneringsverksamhet. I arbetet med att identifiera relevanta mål, planer och program har Boverket samverkat med 28 nationella myndigheter, där i stort sett samtliga har bidragit aktivt med underlag och synpunkter.

Läs mer på Boverkets webbplats   


Nationell samordning av omgivningsbuller

Naturvårdsverket har i sin instruktion från regeringen ett utpekat ansvar för att ”särskilt samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller” (Förordning 2009:1476:3 §). Myndigheter som ingår i samordningens styrgrupp är Boverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Trafikverket och Transportstyrelsen. Dessa myndigheter är centrala för samordningen av omgivningsbuller och behövs för att driva bullerfrågan framåt. Myndigheterna är vägledande och föreskrivande inom bullerområdet, de har ett miljömålsansvar och ansvarar för långsiktig planering av transportsystemen.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats


Placering av vindkraft påverkar fågeldöd

Att vindkraftverk kan utgöra en fara för fåglar och fladdermöss är ingen nyhet. Nu visar forskning att det beror på hur vindkraftverk placeras, om de kommer att orsaka färre eller fler fåglars och fladdermöss död. Enligt rapporten dödar de flesta vindkraften få eller inga fåglar och fladdermöss, medan några fåtal dödar flera. När det gäller fåglar sker de flesta olyckorna främst när vindkraften koncentreras vid våtmarker och vatten, samt i höjdlägen som åsryggar och krön. För fladdermöss är det största riskområdet när vindkraftverk placeras längs kustlinjer och distinkta höjder. Även sjöstränder, floder, dalgångar och större vägar betraktas som risklägen, enligt rapporten.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats


MKB-dagen 2012

Temat för MKB-dagen 2012 kommer att vara alternativ och metoder för framtagande av alternativ i planering, miljöbedömningar och MKB. Preliminärt datum för MKB-dagen 2012 är den 10 april.


 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!


Kontaktinformation
Sidansvarig: mkb@slu.se