Nyhetsbrev Februari

Publicerad: 16 februari 2011 - slu.se

Februari 2011


MKB-centrum presenterar årets MKB-dag 2011 Osäkerhet och Risk

Risker för olyckor och andra dramatiska händelser behöver ofta hanteras i samband med planering, prövning och miljökonsekvensbeskrivningar. Men riskhantering handlar inte bara om plötsliga händelser utan också om bedöma störningar när till exempel bebyggelse förtätas eller en verksamhet förändras.

Hur man ska gå tillväga är sällan självklart, till exempel hur riskanalys och MKB ska samspela. Metoder och verktyg för riskbedömning behöver utvecklas i många sammanhang. Att kommunicera riskbedömningar med omvärld och beslutsfattare är en utmaning i sig. Riktlinjer om generella skyddsavstånd är alltför fyrkantiga och fungerar inte i praktiken. Klimatförändringarna har aktualiserat riskfrågorna och utvecklingen inom detta område kan vara en inspiration för hantering av andra typer av risker.

MKB-centrum har nöjet att bland annat presentera:

 

Pär Holmgren
Meteorolog


 

Klimatförändringarna en av många risker

 

Malin Rizell
Helsingborgs stad


Dags att lägga undan ”Bättre plats för arbete”?

Aron Larsson
Risc and Crisis Reaserch Centre - Mittuniversitetet


Hur osäkra är osäkerheterna? Hantering av risk och osäkerhet i beslutsunderlag.

Hanna Langéen
Storstockholms brandförsvar

Johan Lundin
WSP Group


Olycksrikser en miljökonsekvens bland andra?

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Översvämningsplaner för klimatanpassning.
Risk och sårbarhetsanalyser (RSA)
FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut Climatools och tillämpningen i Botkyrka kommun som exempel

 

Läs mer om konferensen och anmäl dig på www.mkbdagen.se


Miljöintegrering i utvecklingssamarbete - kostnadsfri endagskurs

MKB-centrum erbjuder för 11:e året i rad kurs för organisationer som jobbar med internationellt utvecklingssamarbete med stöd från Sida. 

Kursen ges den 24 mars i Uppsala

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig här


Jobbar du med MKB? Gå vår fortbildningskurs!

Kursen riktar sig till dig som på något sätt arbetar med MKB. Under kursen fördjupar du dina kunskaper i MKB genom diskussioner, övningar, föreläsningar och hemuppgifter. Kursen är mycket uppskattad inte minst tack vare deltagarnas olika erfarenheter!

 
Kursen är en distanskurs och omfattar 5 hp. Preliminära tider för träffar i Uppsala är
15-16 sept, 19-21 okt och 17-18 nov. Kurskod: MX0042.

Läs mer om kursen här eller kontakta Anders Hedlund för mer information.

Anmäler dig till kursen gör du via studera.nu där du behöver skapa ett konto


Skräddarsydd MKB-kurs på din arbetsplats

Vi på MKB-centrum har de senaste åren genomfört ett stort antal skräddarsydda kurser om MKB och miljöbedömning. Beställare av sådana kurser har till exempel varit konsultfirmor, kommunala förvaltningar och länsstyrelser. Kurserna anpassas till dina behov och kan ta upp aktuella frågor som nya PBL, landskapskonventionen eller förslagen om att förändra infrastrukturplaneringen. Vi skräddarsyr gärna en inspirerande dag om MKB/miljö på din arbetsplats – till en rimlig kostnad!

Kontakta Anders Hedlund om du är intresserad av att veta mer.


Konferens om Ekologisk kompensation

Konferensens syfte är att inleda en bred nationell diskussion om ekologisk kompensation och om det kan bli ett nytt verktyg i naturvårds- och miljöarbetet.

Konferensen ska fokusera på om ekologisk kompensation kan tillämpas i samband med projekt som innebär förluster av miljöer i vardagslandskapet, d.v.s. icke naturskyddade miljöer.

Läs mer om konferensen här 


Nya forskningsprojekt vid MKB-centrum

Transformerande lärande och hållbar energianvändning –
Forskning visar på brister i kommunernas arbete med hållbar energianvändning och ett lågt tillvaratagande av potential till energieffektivisering. Lärande och förändring av invanda synsätt, organisation och samarbete är en förutsättning för kommunernas bidrag till hållbar energianvändning. Syftet med projektet är att bidra till ett lösningsorienterat tänkande för att åstadkomma en förändring av syn- och arbetssätt som gynnar hållbar energianvändning och energieffektivistering.

För mer information om forskningsprojektet kontakta Tuija Hilding-Rydevik 


Enhetliga metoder för naturinventeringar

Det finns idag ett antal olika metoder inom naturvårdsområdet. För det som brukar kallas   ”naturvärdesinventering” (NVI) saknas en enhetlig metod. 

Fältmetodiken, sätt att beskriva och värdering skiljer sig dock mellan dessa aktörer. För beställarna medför detta att upphandlingsunderlagen för NVI inte bara riskerar att bli mer omfattande och otydliga utan också att bedömningarna blir olika från anbud till anbud p.g.a. att varje konsultföretag använder mereller mindre sin egen metod. En standard på detta område skapar en trygghet och enkelhet för beställarna och är bra grund för en kvalitetssäkring av resultaten.

Det finns behov av en samlad och standardiserad metod för naturvärdesinventeringar som är anpassad för planer och prövning vid exploateringar som till exempel vägar, järnvägar, detaljplaner,vindkraft och miljöfarlig verksamhet. 

Standardiseringsarbetet startades 21 februari

Har du frågor kontakta Patrick Lindén, SIS, Swedish Standards Institute 


 

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) - Miljö samt Fysisk aktivitet

En vägledning för att identifiera och beskriva kvantitativa metoder för att analysera bestämningsfaktorer inom folkhälsopolitikens målområde 5, Miljöer och produkter, och 9, Fysisk aktivitet.

Syftet med vägledningen är att vara ett redskap i det förebyggande folkhälsoarbetet för beslutsfattare, tjänstemän och politiker på lokal, regional och nationell nivå för att utveckla kvantitativ bedömning i HKB (hälsokonsekvensbedömning) och ge exempel på metoder.  

En HKB kan gälla bedömning av konsekvenser av en policy, ett program, en plan eller ett projekt, och underlaget syftar till att hjälpa beslutsfattare att välja mellan olika handlingsalternativ utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Faktorer som bestämmer hälsan bedöms ofta kvalitativt i en HKB men kvantitativa bedömningar krävs för en mer precis jämförelse mellan olika alternativ, särskilt när det gäller att beräkna kostnader för olika hälsoeffekter.

Rapporten är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Statens folkhälsoinstitut, MKB-centrum  och Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet.

Läs mer om rapporten och ladda ner den från Folkhälsoinstitutets webbplats


Miljöbedömning av kommunala planer om vindkraft

Vindkraften sveper fram med stormsteg i Sverige. Regeringens stöd på 110 miljoner kr under åren 2007-2010 till planering för vindkraft har inneburit ett ordentligt uppsving av den kommunala översiktsplaneringen. En stor majoritet av Sveriges kommuner har sökt och fått planeringsbidrag för att göra tillägg till översiktsplanen med tema vindkraft. På uppdrag av Boverket har MKB-centrum gjort en utvärdering av detta planeringsstöd som nu redovisas i denna rapport.  Resultatet visar att det ekonomiska stödet har varit till stor hjälp vid planeringen av vindkraft, i vissa fall helt avgörande. Planeringsstödet har stimulerat inte enbart vinkraftsplaner utan möjliggjort landskapsanalyser och utvecklat det mellankommunala samarbetet. Tillhörande obligatoriska miljöbedömning till dessa översiktsplaner har i många fall visat på brister, t ex användningen av betydande miljöpåverkan i avgränsningsskedet. Slutsatsen är dock att kommunerna är positiva till vindkraft men att den föreslås lokaliseras där förekomsten av motstående intressen är som minst.

Ladda ner rapporten här

Ladda ner informationsbrochyr  från Boverkets webbplats 

Har du frågor om rapporten eller om MKB-centrums arbete och utvärdering av kommunala vindkraftsplaner kontakta Ulf Sandström 


Fullbordat faktum

Ja, titeln säger väl det mesta? Statsvetaren Thomas Johansson har utvärderat samrådsprocesserna för vindkraftsprojekt, Bondön och Markbygden båda i Piteå kommun. Johansson drar slutsatsen vindkraftbolagens arbete med att förankra sina projekt hos myndigheterna har varit mycket effektivt. Förankringsarbetet har medfört att myndigheterna har utvecklat värderingar som verkat till vindkraftbolagens förmån på andra intressenternas bekostnad i formella processer som planering enligt PBL och tillståndsprövning. Detta har även påverkat alternativutredningen i MKB, menar Johansson.

Ladda ner rapporten här  

 


Klimatanpassad planering

Klimatanpassning i fysisk planering och byggande handlar förutom om att minimera negativa konsekvenser av en naturolycka, att beakta och anpassa samhället till bland annat stigande havsnivåer. Det handlar också om att beakta de positiva konsekvenser som följer av klimatförändringen, som till exempel ett varmare klimat och en längre växtsäsong.

Rapporten innehåller texter av karaktären allmänna råd. Dessa texter ska ses som förslag och utgör ett underlag för Boverkets fortsatta arbete med föreskrifter och allmänna råd med anledning av den nya plan- och bygglagen. 

 Ladda ner rapporten från Boverkets webbplats

 


Sju tankar om miljö

Vad är miljö och hur ska den skyddas? Den till synes enkla frågan har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, ställt till sju personer. Deras tankar blev en antologi – sju tankar om miljö.

Ladda ner antologin från MSB's webbplats


Flygets klimatpåverkan ett växande problem

Inom 10 år går flygtrafiken om biltrafiken när det gäller utsläpp av växthusgaser. Lösningen för att minska efterfrågan på flyg är enligt Åkerman att belägga flyget med starkt ökade kostnader.

Läs artikeln i DN om Åkermans avhandling

Läs mer om avhandlingen och ladda ner den på KTH's webbplats


 


Kontaktinformation