Nyhetsbrev Mars

Publicerad: 21 februari 2012 - slu.se

Mars 2012


MKB-dagen 2012 skjuts upp

MKB-dagen kommer att skjutas upp från det preliminära datum i april som tidigare annonserats. I stället för en träff och inspirationsdag i vår kommer MKB-dagen att återuppstå i en något annorlunda form under hösten 2012. Orsaken är framförallt den omorganisation som pågår av MKB-centrum. Information om den senarelagda MKB-dagen kommer under våren. Vi ser fram emot att träffa er i höst istället!


Ny gästprofessor på Institutionen för stad och land, SLU, Ultuna

Prof. Tim Richardson har tillträtt en position som gästprofessor i ”Mobility and Urban Studies” vid Institutionen för stad och land, SLU, Ultuna. Tim kommer att vara anställd på 20 % under 3 år och fortsätter sin resterande tid som professor vid Ålborgs Universitet i Danmark. Vid institutionen kommer Tim främst att arbeta med forskargruppen Spira – som bland annat består av f.d. MKB-centrums forskare.


Naturvårdsverket kräver en samlad miljökonsekvensbeskrivning av de insatser som behövs för anläggande av Förbifart Stockholm

I ett yttrande till Mark- och miljödomstolen kräver Naturvårdsverket en samlad miljökonsekvens -beskrivning för de fyra separata ansökningar enligt miljöbalken som avser dels tre tillfälliga hamnar i Östra Mälaren dels en sänkning av grundvattennivån när en17 km lång tunnel anläggs. Naturvårdsverket anser att lokaliseringen av hamnarna inte prövades i regeringens tillåtlighetsbeslut och att hamnarna påverkar samma vattenområde som är vattentäkt för 2 miljoner människor. Tunnelbygget leder till att grundvattennivån sänks i ett område med höga naturvärden. Trafikverket bör därför komplettera sin ansökan med en samlad bedömning av de verksamheter som kräver tillstånd och redovisa skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Naturvårdsverket anser också att det är oklart om allmänheten och andra som berörs av anläggningsarbetena har fått möjlighet att lämna synpunkter på ansökan på det sätt som miljöbalken kräver.

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Om-Naturvardsverket/Yttranden/Aktuella-yttranden/Oklara-miljokonsekvenser-av-byggandet-av-Forbifart-Stockholm/


Ändringar i systemet för planering av infrastruktur

I en lagrådsremiss 16 februari 2012 föreslås ändringar i bland annat väglagen (1971:948), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900).Regeringen föreslår att planeringen av transportinfrastruktur ska ske i en sammanhållen fysisk planeringsprocess i stället för som idag i flera steg samt att en förberedande studie görs inom ramen för den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen. Regeringen föreslår också förenklade förfaranden på flera områden i planeringssystemet och att den obligatoriska tillåtlighetsprövningen av vissa vägar och järnvägar enligt 17 kap. miljöbalken avskaffas. Bygglov ska krävas i färre fall och fastighetsägare ska få större möjligheter att få sin fastighet inlöst tidigare i planeringsprocessen. Den proposition som följer på lagrådsremissen kommer att innehålla en modell för hur de ekonomiska delarna av planeringssystemet kan vara uppbyggda och regeringens bedömningar av hur systemet kan knytas fastare till den statliga budgetprocessen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

http://www.regeringen.se/sb/d/15698/a/186592/m/subscriptionText


Utredning om snabbare miljöprövning

I en debattartikel Dagens samhälle den 13 februari 2012 säger miljöminister Lena Ek att en översyn planeras av hur handläggningstiderna för miljötillstånd kan effektiviseras och snabbas upp. Det är enligt miljöministern inte vettigt att det ska skilja upp till två år i handläggningstid för liknande ärenden i olika delar av landet. Likaså måste den part som ansöker kunna följa ärendets gång, oavsett i vilken instans det befinner sig. Miljöministern säger vidare att det pågår redan en omfattande översyn av miljöbalkens bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar. Detta för att få en tydligare lagstiftning som på ett bättre sätt tillgodoser att enskildas, myndigheters, och verksamhetsutövares resurser används där de gör störst miljönytta. Miljödepartementet kommer att skicka ut en promemoria på remiss inom kort. http://www.regeringen.se/sb/d/15770/a/186185?setEnableCookies=true


Kunskapsgenomgång av risker för vindkraftsbuller

Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin (IMM) har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en sammanställning av kunskapsläget när det gäller exponering och hälsoeffekter av infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsverk. En sammanställning har gjorts av vilka nivåer av infraljud och lågfrekvent ljud som genereras vid bostäder när vindkraftverk och hälsoeffekterna av detta. Naturvårdsverket bedömer med anledning av sammanställningen att buller från vindkraftverk inte kommer att bli något problem i framtiden förutsatt att dagens riktvärden följs. Några slutsatser är att infraljud (1–20 Hz) från vindkraftverk inte är hörbart på nära håll och än mindre på de avstånd där bostäder är belägna. Det finns inga belägg för att infraljud vid dessa nivåer är bullerstörande. Lågfrekvent ljud (20–200 Hz) från moderna vindkraftverk är ofta hörbart vid gällande riktvärden för bostäder, men innehåller inte mera lågfrekvent ljud än andra bullerkällor vid dessa riktvärden, exempelvis buller från vägtrafik. Större vindkraftverk genererar förhållandevis mer lågfrekvent ljud än mindre vindkraftverk. Förutsatt att riktvärdet utomhus vid bostadens fasad, 40 dBA, och Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus är uppfyllda är det inte troligt att allvarliga störningar av lågfrekvensbuller från vindkraft är att vänta i framtiden.

Läs mera i kunskapssammanställningen nedan: http://www.naturvardsverket.se/upload/07_verksamheter_med_miljopaverkan/Buller/vindkraftverk/Infra-lagfrekvent-ljud/Infra-lagfrekv-vindkraftverk-slutrap-rev20111128.pdf

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: anni.josephson@slu.se