Björnspillningsinventering 2015

Senast ändrad: 14 augusti 2017
DSC-0113-LW.JPG

Resultat från björnspillningsinventeringen i Jämtlands och Västernorrlands län 2015. Populationsberäkningar efter DNA-analyserna visar att det fanns totalt 1179 björnar i de båda länen hösten 2015.

Inventeringen som genomfördes hösten 2015 var en mycket väl genomförd inventering.    - Den bästa hittills, säger Jonas Kindberg. Han är forskare vid Skandinaviska björnprojektet vid SLU och har gjort beräkningarna av björnstammens storlek i länen.

Länsstyrelserna ansvarade för genomförandet av inventeringen i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Viltskadecenter, SLU. Ca 2700 personer skickade in totalt 5900 spillningsprover under inventeringsperioden. Det var främst älgjägare som deltog, men även allmänheten bidrog med prover för analys. 80 procent av proverna innehöll DNA från björn.

Länsstyrelserna, Jägareförbundet, Viltskadecenter och Naturvårdsverket är mycket nöjda med insamlingsarbetet. - Det stora antalet insamlade spillningsprover med hög kvalitet ger ett mycket bra underlag för beräkningen av antalet individer, menar Jonas Kindberg vidare.

Proverna analyserades av Centrum för genetisk identifiering (CGI) vid Naturhistoriska Riksmuseet. Från de könsbestämda individerna beräknade sedan Skandinaviska Björnprojektet populationen i båda länen till 1179 björnar, fördelade på 684 honor och 495 hanar. Drygt 60 björnar återfanns i båda länen, vilket betyder att populationsuppskattningen i respektive län är något hög och därför inte ska läggas samman.

Läs rapporten från Björnprojektet här:
Björnstammens storlek i Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Stabilt i Jämtland, men fler björnar än förväntat i Västernorrland

Jämtland har sedan en tid tillbaka haft två kärnområden med reproduktion av björn inom länet, medan Västernorrland ligger i en zon där björn etablerat sig senare. Det är inte enbart förvaltningen i de egna länen som påverkar björnstammens storlek och sammansättning, utan också vad som händer i angränsande län. För att se att utvecklingen ligger i linje med förvaltningsmålen är det viktigt att göra inventeringar med jämna mellanrum.

Jämtland

För Jämtlands del visar resultatet att länet berördes av 907 björnar, men drygt 60 av dessa återfanns även i Västernorrland. Det betyder att Jämtland hade mellan 860-880 björnar hösten 2015, vilket är ungefär samma antal som vid inventeringen 2006. År 2006 var björnpopulationen i Jämtland sannolikt på tillväxt fram till 2008 (enligt Björnprojektets skattningar av björnstammen i Sverige och länen 2008 och 2013), för att sedan minska igen. Detta stämmer även överens med Björnobsen under samma tidsperiod och antyder att populationen har en fortsatt nedåtgående utveckling efter 2015. Björnobsen genomförs årligen av jägarkåren. Den säger ingenting om antalet björnar, men ger ett index över stammens utveckling under en längre tidsperiod. Resultaten antyder att björnpopulationen har en fortsatt nedåtgående utveckling efter 2015.

Västernorrland

När resultatet för björnspillningsinventeringen räknas om för Västernorrlands del visar det att de har mellan 350-360 björnar. Ökningen av björnstammen i Västernorrland beror förmodligen främst på att andelen könsmogna honor ökat kraftigt de senaste åren och bidragit med en högre tillväxt än förvaltningen varit medveten om. Resultatet inom länet visar också att björnstammen består av aningen fler honor än hannar. Det var 11 år sedan man gjorde en liknande inventering i Västernorrlands län. En så lång tidsperiod mellan två inventeringar gör det svårt att uppskatta antalet djur mellan åren, särskilt när andelen vuxna honor ökar. För Västernorrland har Björnobsen legat på en relativt stabil nivå under flera år, men under de senaste två åren har den ökat markant. 

Vad innebär resultaten för länens björnförvaltning?

För närvarande ligger Jämtlands förvaltningsmål för björn på 650 individer. Minskningen i björnobsen är i linje med Länsstyrelsens förvaltning att nå målet på 650 individer och ligga inom intervallet på 500 till 800 björnar.

Länsstyrelsen ser fortsatt behov av att minska björnpopulationen. Länsstyrelsen och Viltförvaltningsdelegationen i Jämtland kommer att se över förvaltningsmålen. En viktig aspekt för de nya målen är att väga in och ta hänsyn till skadeutvecklingen i länet.

I Västernorrlands förvaltningsplan för björn har målet varit att hålla en björnstam inom intervallet 180-220 djur. Länsstyrelsen anser att resultatet från inventeringen ger dem goda skäl att se över den målsättningen. Inriktningen kommer att vara att bromsa de senaste årens ökningstakt. Det kommer att innebära en ökad tilldelning inför höstens björnjakt och några år framåt.

Mer information om inventeringen 2015

Tabell med statistik över björnspillningsprover från Jämtland och Västernorrland 2015

Karta över inkomna spillningprover 2015

Karta över identifierade björnindivider 2015

Rapport Björnstammens storlek i Jämtlands och Västernorrlands län 2015

Pressmeddelande från länsstyrelsen i Jämtland

Pressmeddelande från länsstyrelsen i Västernorrland

Pressmeddelande från Svenska Jägareförbundet Mitt Norrland

Artikel i Svensk Jakt

Kontakter i länen

-        Nicklas Jönsson, länsstyrelsen Jämtland: 010-225 33 30

-        Lars Wiklund, länsstyrelsen Västernorrland: 073-274 13 78

Provresultaten finns i Rovbase

Viltskadecenter har registrerat alla inskickade prover i den svensk-norska databasen Rovbase. Proverna har nu kompletterats med information från analysresultaten. I Rovbase finns även andra typer av prover som samlats in från björnar i Sverige och Norge. 609 av alla prover från björnspillningsinsamlingen kommer från en individ som är känd sedan tidigare.
Direktlänk till alla prover från Jämtland och Västernorrland 2015

Hur söker jag i Rovbase?

Så här söker du i Rovbase

Enkelt sök

 1. Alla arter är förbockade på startsidan. Klicka ur de arter du inte vill ha med så att endast den art eller de arter du är intresserad av finns kvar.
 2. Fyll i län eller kommun. Det går att söka på flera län eller kommuner eller en kombination av dessa.
 3. Tidsperioden "senaste år" är förvald, men kan ändras till senaste vecka eller månad. Man kan även välja "Alla", men då får man enormt många träffar. Tidsperioden kan ställas in med exakta datum om man går till "Avancerad sök" (länk finns högst upp i den vita sökrutan). Se nedan.
 4. Klicka på "Sök" (ovanför djursymbolerna).

Nu visas alla typer av observationer. Om man klickar på en enskild symbol kommer all information om denna upp i en ruta.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Avancerat sök

 1. Under "Plats och period" ställer du in exakt vilken tidsperiod du vill titta på.
 2. Under "Observationer" är alla typer förbockade. Om du enbart vill se prover som samlats in för DNA-analys måste du klicka ur alla utom DNA-rutorna.
 3. Klicka på "Sök" så kommer kartan med alla spillningsprover upp.
 4. Leta fram ditt prov genom att zooma in i kartan. Klicka på förstoringsglaset med + och sedan i kartan igen, så många gånger som behövs för att urskilja enskilda prover. För att kunna dra i och flytta kartbilden måste du klicka på handsymbolen.

Under "Rovdjur" kan man även söka direkt på en specifik streckkod (om man har fotograferat eller antecknat den) och få träff på enbart det provet.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Mera info

Om en individ har identifierats så framgår det i detaljtexten som visas när man klickar på en symbol i kartan eller på en post i träfflistan till vänster. Alla individer har ett unikt ID och ett trivialnamn. I exempelvis BI407142 Z15-412 är BI407142 det unika Id-namnet och Z15-412 trivialnamnet. Alla nya individer som identifierades 2015 har fått trivialnamn som börjar med Y15 eller Z15 följt av ett löpnummer (412 i detta exempel). De individer som inte har Y15 eller Z15 är kända sedan tidigare. Ett exempel är BI080654 AC2014-140 som identifierades första gången i Västerbotten 2014 och i 16 prover i Jämtland 2015.

Tips och tricks!

När man hittat ett prov där en individ är identifierad kan man klicka på "id-namnet" och få fram alla prover där den individen är identifierad. Om man redan har ett Id eller namn på en individ kan man söka fram alla poster från den individen genom att skriva in något av dem i fältet Individ, markera individen i rull-listan som kommer fram och sedan klicka på Sök (högst upp). Fältet finns i Avancerad sök under rubriken Rovdjur.

Sökresultatet kan man alltid dela med andra med hjälp av delningslänkarna högst upp i träfflistan. Här är exempelvis en länk till alla poster för individ BI407142 Z15-412: BI407142 Z15-412: http://rovbase.se/?type=2&rovdyr=15&individ=BI407142&observasjoner=36863&rovviltskader=8191&vurdering=7

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Varför dröjde resultatet?

Det har tagit lång tid att få fram själva resultaten från inventeringen. Orsaken till fördröjningen är en kombination av olika faktorer, framför allt dessa: 

 • Det blev oväntat många prover som behövde analyseras (närmare 6000 istället för 4000), varför analysperioden blev längre än planerat.
 • Under arbetet behövde labbet förbättra och utveckla en del av sin metodik.
 • För att kunna jämföra resultat från olika år och laboratorier behövde labbet kalibrera sina metoder med tidigare labb. Detta gjordes i ett tilläggsuppdrag från Naturvårdsverket hösten 2016.
 • Analysresultaten behövde även jämföras med två befintliga björndatabaser för att identifiera tidigare hittade individer, vilket blev mer omfattande och långdraget än förväntat.
 • Ovanstående förseningar medförde att forskarna behövde hitta nya tider för att kunna genomföra de slutliga beräkningarna.

Insamlingen 2015 var första steget i det nya, sammahållna systemet för spillningsinventering av björn i landet och vi arbetar för att få till en bra och tydlig rutin för alla inblandade parter framöver. Vi beklagar att processen dragit ut så mycket på tiden och tackar för visat tålamod!

Fakta:

Björnspillningsinventeringarna sker i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet (SLU) och genetiska laboratorier. Naturvårdsverket lämnar finansiella bidrag till inventeringarna.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se