Publicerad: 18 februari 2011 - slu.se

   

 

Sandra Lindström

Doktorand


Kontakt:

Telefon: 0411-205 14, 0708-945358
E-post: sandra.lindstrom@slu.se
Rum: F1 116

Adress:

Institutionen för ekologi
Sveriges lantbruksuniversistet
Box 7044
750 07 UPPSALA

 

Pollinering i odlade grödor

I mitt forskningsprojekt kommer vi att undersöka insektspollineringens betydelse i produktionen av jordbruksgrödor med fokus på höstraps. Projektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Kristianstad, SLU och Lunds Universitet (LU). Mina handledare är Riccardo Bommarco, Maj Rundlöf, Henrik Smith (LU) och Barbara Ekbom.

 

Om projektet

Oljeväxtodlingen i Sverige har expanderat de senaste åren och är en ekonomiskt konkurrenskraftig gröda för svenska växtodlare. Utvecklingen av etableringsteknik, sortmaterial, växtskydd och kvävegödsling har gått framåt medan insektspollineringens betydelse för skörden ansetts vara liten. Äldre studier har visat små skördeökningar, ca 5%, även vid höga tätheter av pollinerande insekter.

Ny forskning har väckt intresset för insektspollinering till liv igen. Den moderna rapsodlingen kan ha ett annat behov av pollinering och med nya försöksmetoder har vi möjlighet att ta reda på mer. I det här projektet kommer vi att jobba med storskaliga fältförsök i samarbete med skånska rapsodlare och biodlare under två år. Vår förhoppning är att projektet ska ge ny kunskap och nya insikter om hur pollinering fungerar.

 

Pollinering i höstraps

Pollinering kan vara viktigt både för grödans avkastning och för skördens kvalitet.  I projektet kommer vi framförallt att fokusera på raps (Brassica napus), som är en ekonomiskt och arealmässigt stor svensk jordbruksgröda vars skörd kan vara relaterad till utförda pollineringstjänster. Raps är till viss del korsbefruktad och pollinering sker delvis via självpollinering, men även med hjälp av vind och insekter. Vilken roll pollineringen spelar i skördeuppbyggnaden i höstraps är idag inte känt, trots att det är en gröda som är betydelsefull i dagens växtodling. Rapsarealen har ökat stadigt de senaste tio åren och omfattade ca 97 000 ha år 2009, varav två tredjedelar utgjordes av höstraps och en tredjedel av vårraps. Både det faktiska behovet av grödpollinering och olika insekters effektivitet som pollinatörer är förvånansvärt dåligt klarlagt.

De senaste decennierna har odlingslandskapets brukande och struktur förändrats kraftigt, vilket har gett konsekvenser för de tama och de vilda blombesökande insekterna. Man har observerat att vissa insekter minskar på grund av ökad odlingsintensitet och förändringar i landskapets struktur, medan andra insektspopulationer ökar. Särskild uppmärksamhet har riktats mot den minskande förekomsten och mångfalden av pollinerande insekter och frågor har väckts om möjliga negativa effekter på de ekosystemtjänster insekterna utför, i detta fall pollinering av vilda växter och av jordbruksgrödor. Det är alltså både ur ett agronomiskt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv intressant att studera insektspollineringens betydelse för rapsskörden.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se