Elfiskeregistret - SERS

Publicerad: 23 september 2016 - slu.se
Tjejer_elfiskar880px.jpg

Institutionen för akvatiska resursers lokalkontor i Örebro ansvarar för insamling av resultaten från provfisken som utförs i våra vattendrag med hjälp av elfiske.

Databasen kallas allmänt för Elfiskeregistret (Svenskt ElfiskeRegiSter - SERS). Insamlade resultat kvalitetssäkras, lagras och distribueras i retur till de som ansvarat för eller utfört elfiskena.

Hämta och sök data från Elfiskeregistret
Elfiskeregistrets omfattning och datum för senaste uppdatering
Nationell kalkeffektuppföljning, IKEU
Nationell miljöövervakning, NMÖ
Instruktion för sökning i Elfiskeregistret

Elfiskeregistret har funnits sedan 1989 och i dag finns resultat från 61 000 elfisketillfällen fördelade på 18 500 elfiskelokaler i databasen.

År 1996 blev Fiskeriverket datavärd för fisk på uppdrag av Naturvårdsverket. I och med myndighetsförändringarna 2011, då Fiskeriverket upphörde som myndighet, finns datavärdskapet numera på SLU, Institutionen för akvatiska resurser. Vi arbetar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Det stora flertalet av dessa undersökningar har utförts inom ramen för datavärdskapet, dvs de fisken som utförs inom länsstyrelsernas kalkeffektuppföljning och miljöövervakning eller den nationella kalkeffektuppföljningen och miljöövervakningen. Även andra myndigheter och organisationer har bidragit till inrapporteringen som för deras del är frivillig.

Resultaten i SERS ligger till grund för bedömning av ekologisk status i våra vattendrag, som uppföljning av fiskevårdsåtgärder, exempelvis kalkning, byggande av fiskvägar och biotoprestaurering, liksom för Länsstyrelsernas miljö- och resursövervakning. Resultaten har även vetenskapligt värde och har använts i ett antal övergripande publikationer och sammanställningar.

Datalagret uppdateras 3-4 gånger per år eller vid behov. Senaste uppdatering framgår av tabellen Elfiskeregistrets omfattning och datum för senaste uppdatering.

Citera Elfiskeregistret som:

Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS). yyyy. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/elfiskeregistret [yyyy-mm-dd]

Instruktion och protokoll

Här hittar du instruktion för sökning i databasen.

Elfiskeprotokoll med instruktioner - ny (under interna länkar nedan)är en förbättrad version av det digitala excelprotokollet. Den nya versionen har också förändrats när det gäller bladet Artuppgifter, v.g. se instruktion för ifyllande i kalkylbladet. Den komprimerade filen innehåller även en instruktion för ifyllande av excelprotokollet samt en instruktion för ifyllande i fält.

Protokollet ska användas för alla elfisken som utförs inom den regionala och nationella miljöövervakningen och kalkeffektuppföljningen och bör även användas till elfisken som utförs inom andra områden. Dessa resultat (eller hela filen) inrapporteras sen till Elfiskeregistret.

Tillstånd och blanketter

För elfiske krävs vissa tillstånd från Jordbruksverket och Länsstyrelsen!

Observera att det kommit nya regler när det gäller djurförsök fr o m 1 januari 2013. Numera tas också en avgift för tillståndet ut.

Följande ansökningsblanketter finns hos Jordbruksverket:
Etisk prövning av djurförsök
Tillstånd att använda försöksdjur (enligt 19§ djurskyddslagen (1988:534))

Länk till Jordbruksverket - Ansökan om etisk prövning av djurforsök

Följande blankett skickas till länsstyrelsen:
Tillstånd att utföra fiskeribiologiska undersökningar med elfiskedon

Hämta data och länkar

Interna länkar

Elfiskeinstruktioner

Undersökningstyp – Elfiske i rinnande vatten. Version 1:6 2015-03-16.
Elfiskeprotokoll med instruktioner - ny
(Elfiskeprotokoll med instruktioner - äldre)

Externa länkar

Nationella datavärdskap

Publikationer

Aqua reports 2016:14 Jämför- och referensvärden från Svenskt Elfiskeregister – Perioden 2008-2015

Aqua reports 2015:17 Bedömning av morfologisk påverkan i vattendrag med elfiskedata

Standardiserat elfiske i vattendrag – en manual med praktiska råd. Aqua reports 2014:15

Analys av elfiskedata. Meddelande 2012:12. Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Fisk i vattendrag och stora sjöar - Metoder för övervakning. Rapport 2010:07. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Hur stora är årsungar och fjolårsungar av öring vid elfiske? Information från Svenskt ElfiskeRegiSter. Nr 1, 2010.

Artförekomst perioden 1988-2007 i Svenskt ElfiskeRegiSter – förändras arternas förekomst över tid? Information från Svenskt ElfiskeRegiSter. Nr 1, 2009.

Signalkräftan fortsätter expandera. Fauna och Flora nr 1, 2009.

Jämförelsevärden från Svenskt Elfiskeregister. Information från Svenskt ElfiskeRegiSter. Nr 1, 2008.

Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i rinnande vatten - utveckling och tillämpning av VIX. Finfo 2007:5.

Beståndsstatus hos insjööring i södra Sverige. Information från Svenskt ElfiskeRegiSter. Nr 1, 2006.

Are fish populations in temperate streams affected by crayfish – A field survey. Environmental Biology of Fishes (2006).

Död ved i vattendrag. Effekten av skogsålder och naturlig skyddszon på mängd död ved. November 2005. Världsnaturfonden WWF.

Fiskbeståndens utveckling i skogsvattendrag i Norrlands inland. WWF, december 2005.

Fisk i skogsbäckar. WWF, december 2005.

Large woody debris and brown trout in small forest streams – towards targets for assessment and management of riparian landscapes. Ecological Bulletins 51: 233–239, 2004.


Kontaktinformation

Berit Sers, forskningsassistent,
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, diadroma arter, SLU
berit.sers@slu.se, 010-478 42 42, 076-126 81 30

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se