Alnarps landskapslaboratorium

Senast ändrad: 18 maj 2016

Alnarp: Alnarps landskapslaboratorium omfattar ca 18 hektar mark bestående av skogsbestånd, bryn, läbälten, vägplanteringar ängsmark, våtmarker och vatten i direkt anslutning till Alnarps campus.

Här studeras och demonstreras landskapsberikande åtgärder för tätortsnära jordbruks-landskap, park, trädgård och väg i full skala.

Syftet är i första hand att undersöka och demonstrera hur produktions-, rekreativa- och ekologiska värden kan samexistera och berika varandra.

Med fokus på anläggning av nya landskapselement och landskapskaraktärer är Alnarps landskapslaboratorium unikt i Sverige. Alnarps rekreativa värden förbättras samtidigt som studenter, forskare och institutioner erbjuds ett fältlaboratorium för studier och demonstration. För närvarande är laboratoriet plats för ett antal forskningsprojekt varav kan nämnas introduktionsförsök av skogsfältskikt, brynstudier, färgupplevelser i skogsmiljö samt dynamik och interaktion mellan lignoser i olika skogsbestånd.

Laboratoriet besöks årligen av mellan 25–50 grupper från nationella såväl som internationella universitet, institutioner, förvaltningar och företag och har haft stor betydelse för det senaste årtiondets park- och rekreationsmiljöutveckling i Sverige.

Alnarps landskapslaboratorium ingår i ett nätverk av landskapslaboratorier i bland annat Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och England.

Tillgängligt för forskare vid SLU och forskare vid universitet inom och utom Sverige.

Alnarps Landskapslaboratorium

Institutionen för lanskapsarkitektur, planering och förvaltning

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Kontaktperson

Allan Gunnarsson
040-41 54 06

Läs mer om:

Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se