Sveriges lantbruksuniversitet

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 250 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:
Institutionen för växtproduktionsekologi

Institutionen för växtproduktionsekologi

Hur får vi mat, foder, bioenergi och fiber att räcka till alla samtidigt som jordbrukets påverkan på miljön minskar? Institutionen för växtproduktionsekologi bidrar till lösningen genom forskning, samverkan och utbildning om hållbar växtproduktion. ...

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar. - Institutionen för ekologi utbildar, ...

Sarah300.jpg

På jakt efter entreprenörskap

Sarah Koch-Fitz. Foto:Privat Doktorand Sarah Fitz-Koch letar efter essensens i entreprenörssjälen. Det som gör att vissa företagare oförtröttligt fortsätter att driva livskraftiga företag, trots motgångar och problem. Passion, identitet och ...

agrara-odlingssystem.jpg

Agrara odlingssystem

Vårt mål är odlingssystem som bättre tar till vara ekosystemtjänster och där lönsam produktion av kulturväxter kan ske med mindre miljöpåverkan och förbrukning av resurser än i dagens konventionella och ekologiska odling. Vi forskar om odlingssystemet ...

lang-odlingsystem-ingress.jpg

Odlingssystem

Växtföljdsförsök ger värdefull information om odlingssystemets effektivitet ur olika aspekter. Data från försöken - många har funnits sedan 1960-talet - kan även användas för andra typer av studier t.ex för att simulera hur förändringar ...

Publikationslista från NJV

Publikationslista från NJV

Publicerad: 22 september 2017 - Kontakter vid NJV - Prefekt: Mårten Hetta, 090-786 8747 - Ställföreträdande prefekt: Johanna Wallsten, 090-786 8716 Postadress campus: SLU, norrländsk jordbruksvetenskap, 901 83 Umeå - Besöksadress campus: SLU, ...

Solynta.jpg

Sortförädling av potatis

Forskare i Alnarp har i sammarbete med Solynta tagit fram ett antal nya geontyper av potatis som testat på Röbäcksdalen samt på tio andra platser i europa. Läs mer om: Ekologi Jordbruksvetenskap Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ...

Åkerböna och Lupin

Åkerböna och Lupin

Demonstrationsodlingar av åkerböna och lupin utförs på fyra platser (Lysekil, Uppland-Väsby, Kristianstad, Umeåtrakten) och där odla ca 40 kvm av vardera sort och växtslag. Syftet är att få en uppfattning om växtslagens och sorternas förmåga ...

Vårvete

Vårvete

Försök att hitta vetesorter anpassade till norra Sverige Intresset för lokal odling och lokal förädling blir allt större. Ett område är bakning och försök att hitta vetesorter anpassade till norra Sverige. Därför kommer jag att göra ett ...

Eko spm Offer.jpg

R8-10/11E Sortförsök

Korn och havre provas årligen i försök på fyra olika platser. Resultaten från sortprovningen redovisas årligen i Nytt-blad från institutionen. Läs mer om: Ekologi Jordbruksvetenskap Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap NJ-fakulteten ...

R3-1002 2016.JPG

R3-1002 - Långliggande försök

Försök med olika mullråämnes- kalknings och växtnäringsnivåer på Röbäcksdalen (Västerbotten). Ansvarig: Gunnar Börjesson, Institutionen för Mark och Miljö Olika kalk-, mullråämnes- och växtnäringsnivåer (startår 1962) Kalknivåer: ...

R3-2037 - Långliggande försök

R3-2037 - Långliggande försök

Bördighetsförsök med olika kväveintensiteter vid olika P och K nivåer. Försöken finns på Röbäcksdalen (Västerbotten) och i Offer (Västernorrland). - Ansvarig: Gunnar Börjesson, Institutionen för Mark och Miljö Olika kväveintensiteter ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10