Miljöarbete

Senast ändrad: 31 maj 2017

Institutionerna för ekologi respektive växtproduktionsekologi (Ekologicentrum) är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015 tillsammans med ArtDatabanken och Centrum för biologisk mångfald. Även verksamheten på Grimsö forskningsstation ingår. Vi har ett gemensamt miljöledningssystem.

Vi påverkar miljön negativt med vår dagliga verksamhet genom t.ex. resursanvändning och utsläpp men också positivt genom vår forskning, fortlöpande miljöanalys, utbildning, samverkan och kommunikation.

Miljöpolicy

Som grund i vårt miljöarbete ligger SLU:s miljöpolicy:

 • SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
 • Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.
 • SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund.

Miljöledningssystemet

Vårt miljöledningssystem följer standarden ISO 14001:2015. Syftet med ett miljöledningssystemet är att säkerställa att miljölagstiftning och andra krav med miljökoppling följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras.

I det systematiska arbetet kartläggs verksamhetens miljöpåverkan och en analys görs för att identifiera vad vi behöver arbeta med. Vi sätter upp mål för verksamheten, formulerar åtgärder som genomförs och sedan utvärderar vi deras effekter. Resultaten av miljöarbetet följs upp årligen vid extern- och internrevision. Då kontrolleras om målen uppnåtts och vad som kan förbättras. De långsiktiga miljömålen utvärderas, om de fortfarande är relevanta och om nya mål ska sättas upp. 

Våra övergripande miljömål

 • 1. Minska miljöpåverkan från energiförbrukning

  2. Minska koldioxidutsläpp från resor

  3. Minska miljöpåverkan från inköp

  4. Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser hos våra studenter

  5. Med vår huvudverksamhet ska vi förse samhället med kunskap som bidrar till hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser

Miljömål 2016

Exempel på våra miljömål för 2016 är :

 • På restaurang      mässen i Grimsö ska minst hälften av köttet som serveras vara ekologiskt,      svenskt och om möjligt lokalt producerat. 
 • Energikonsumtionen      ska minskas med minst 2 procent per kvadratmeter jämfört med användningen      2015.
 • Användningen      av videokonferenser ska öka med 15 procent jämfört med 2013.

 

 

 

Förbättringar och avvikelser 

 

En viktig del av det ständiga förbättringsarbetet är att möjligheter till förbättring och avvikelser från systemet rapporteras in och åtgärdas. Därför uppmuntras alla anställda att skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter.

 


Kontaktinformation

Kontakta miljösamordnarnas arbetsgr. vid certifikatet:

miljo-ekonatur@slu.se

Miljösamordnare:

Hans Jernelid Intendent/miljösamordnare, Ekologicentrum och Grimsö samt kontakt Artdatabanken och CBM, 018-67 22 62, 070-689 70 82

Kristin Thored Miljösamordnare, Institutionen för Ekologi, 018-67 26 51

Karin Eklund  Miljösamordnare, Institutionen för Ekologi, 018-67 23 33

Nils-Erik Nordh Miljösamordnare, Institutionen för växtproduktionsekologi,
018-67 25 61

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se