Miljövård

Senast ändrad: 13 december 2016
miljovard.jpg

Inom enheten för miljövård studerar vi hur markanvändning och fragmentering av habitat påverkar växter och djur samt olika ekosystemprocesser.

Många av våra studieorganismer utför viktiga ekosystemtjänster inom jord- och skogsbruket. Exempel på detta är bin som pollinerar många av våra grödor och daggmaskar som förbättrar strukturen i jorden och bidrar till nedbrytning av organiskt material och bördighet.

Rovlevande spindlar och skalbaggar kan minska effekten av skadeinsekter. Växter producerar de grundläggande resurserna i näringsvävarna ovan och under mark. Vi studerar de landskapsstrukturer och skötselåtgärder som behövs för att växter och djur ska kunna överleva, reproducera sig och fortleva i föränderliga landskap.

Vi arbetar med:

  • Näringsvävar
  • Ekosystemfunktioner
  • Arters diversitet och utbredning
  • Rumslig populationsdynamik och spridning
  • Metasamhällen (eng. "Metacommunities)

Projekt på institutionen för ekologi uppdelade efter teman


Kontaktinformation

Jan Bengtsson, professor i miljövård
Institutionen för ekologi, SLU
jan.bengtsson@slu.se 018-671516