Rapportering av växthusgasflöden inom markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

Senast ändrad: 28 mars 2017

SLU ansvarar för beräkning och rapportering av utsläpp och upptag för sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF).

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för Sveriges rapportering under klimatkonventionen och har uppdragit åt SMED-konsortiet (svenska miljöemissionsdata) att ta fram de underlag som krävs för att fullgöra den årliga rapporteringen. I SMED ingår förutom SLU även SCB, IVL och SMHI. Rapporteringen följer de krav och riktlinjer som överenskommits under Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet.

Inlaga om referensnivåer för bokföring av Skogsbruk

SLU har på uppdrag av Landsbygdsdepartementet tagit fram underlag för beräkning av Sveriges referensnivå för bokföring av aktiviteten Skogsbruk under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.

Referensnivån är framtagen enligt riktlinjerna i beslut från Klimatkonventionens partsmöte i Cancun i december 2010. Inga beslut är ännu fattade om hur bokföringen av Skogsbruk skall se ut. Fortfarande kvarstår flera alternativ varav alternativet med en referensnivå är det som förordas av bl.a. EU.

Underlag som använts för att ta fram inlagan

Här nedan finner du länkar till inlagan samt de underlag som använts för att ta fram inlagan.

Kontaktinformation
Johan Stendahl
Johan Stendahl, docent
Institutionen för mark och miljö, SLU
johan.stendahl@slu.se, 018-67 38 01
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se