Vårt uppdrag, vår kompetens och våra värderingar

Senast ändrad: 08 mars 2017

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem ska förvaltas.

Vi forskar om de processer som driver ekosystem – ekosystemprocesser – och hur dessa regleras i skogslandskapet. Förutom olika skogstyper studerar vi våtmarker, vattendrag och sjöar, och hur dessa system hänger ihop och påverkar varandra. Denna grundläggande förståelse gör det möjligt för oss att designa, kontrollera och utvärdera resultatet av nya förhållningssätt inom förvaltningen av olika ekosystem. En viktig del av vårt uppdrag är att förstå hur olika system för skogsskötsel och skogsbruk påverkar värdet av ekosystemtjänster, och därför studerar vi både brukade och obrukade system. Vår målsättning är att på vetenskaplig grund leverera beslutsunderlag och kunskap till det omgivande samhället. Förutom vetenskaplig kommunikation är också undervisning på grund- och doktorandnivå och deltagande i den offentliga debatten absolut nödvändigt för att bibehålla vår roll som kunskapsförmedlare. I vårt arbete ingår ett brett nätverk av samarbetspartners både lokalt och internationellt. Det gör det möjligt för oss att integrera både studier av interaktioner inom biosfären och studier av interaktioner mellan biosfären, pedosfären, hydrosfären och atmosfären, vilket ger en oss en unik helhetsbild.

Våra ämnesområden

Ekofysiologi

– inklusive växtnäringslära med fokus på kväve, för växter i allmänhet och skogsväxter i synnerhet. Dessutom kvävets nyckelroll i boreala skogsekosystem.

Skogsföryngring

– inklusive växt-mark-interaktioner i och ovan jord och deras drivande roll i både kolets och kvävets kretslopp, liksom grundläggande processer för skogsföryngring i boreal skog.

Skogsskötsel

– inklusive system för skogsskötsel och skogliga åtgärder med fokus på boreala och tropiska regioner.

Skogsproduktion

– inklusive kvantifiering av virkesproduktion i olika typer av bestånd och under olika naturliga förutsättningar.

Skogshistoria

– inklusive samspelet mellan människan och ekosystemet i ett längre tids-perspektiv.

Tropiskt skogsbruk

– inklusive både djupare förståelse av biogeofysiska processer och utveckling av hållbart skogsbruk i tropikerna.

Skoglig vegetationsekologi

– inklusive interaktioner mellan olika växter och mellan växter och andra biotiska, abiotiska och yttre störningsfaktorer.

Skogslandskapets biogeokemi

– inklusive skogliga avrinningsområdens hydrologi och biogeokemi och spårmetallers form, rörlighet och biotillgänglighet.

Skoglig marklära

– inklusive samspel mellan växter och mark, markkemi och jordmånslära.

Vetenskaplig ansats, metoder och den tredje uppgiften

Vi vill förstå hur ekosystemprocesser fungerar och regleras i terrestra och akvatiska system i skogslandskapet. En betydande del av vår forskning handlar om att skapa en vetenskaplig kunskapsgrund för förståelse av aktuella frågor inom ekologi och samhälle. Detta gör vi med hjälp av en kombination av de senaste analys-metoderna, laboratorie-experiment och fältstudier i både stor och liten skala, där bl.a. unika långtidsfältförsök ingår. Vår forskning spänner över ett brett spektrum; från molekylnivå till landskap. Vi använder spektroskopiska metoder och isotopsignaturer, t.ex. C, N och Hg, liksom större mark- och vegetationsundersökningar, mätningar av eddy-covariance, fördämningsnätverk, skogsuppskattning, experimentella data och övervakningsdata, samt tusenårig skogshistoria. I vårt arbete ingår ett omfattande nätverk av samarbetspartners, både lokalt och internationellt. Mycket av vår forskning är tvärvetenskaplig och vi samarbetar aktivt med till exempel arkeologer, historiker, samhällsvetare och medicinska forskare. Denna tvärvetenskapliga dimension är tydlig i resultatet av forskningen som publiceras brett, både i de ledande vetenskapliga tidskrifterna inom våra områden, och i populärvetenskapliga rapporter och tidskrifter. Tillämpningarna av vår forskning i samhället sträcker sig över ett brett spektrum från generella (som information om till exempel ekologiska följder av klimatförändringar) till specifika (som att tillgodose en specifik avnämares behov). En mycket viktig del av vår forskning är att undervisa studenter och doktorander. Interaktionen med studenter i klassrum, labb och i fält hjälper oss som forskare att formulera och uttrycka våra idéer.

Framtida fokus för vår forskning

Vårt övergripande mål är att stärka vår position som en ledande forskningsinstitution inom våra kompetensområden och fortsätta vara en viktig bidragande del av våra respektive forskningsfält och av samhället. I framtiden riktar vi särskilt in vår forskning mot bland annat fortsatt utveckling och djupare förståelse av i) skogsskötselsystem och skogliga åtgärder, ii) integration av ekosystem-ekologi, skogshistoria och mänsklig påverkan, och iii) biogeokemiska processer med näringsämnen och föroreningar i skogsekosystem. Därmed kommer vårt framtida arbete att utforska gränslandet mellan ekosystemfunktion och forskning om mänsklig påverkan på ekosystemen. Vi kommer även att fokusera på hur ekologiska kopplingar och feedbacks påverkas av ekosystemens karaktär, ekosystemprocesser och klimatförändringar, i boreala och tropiska skogsekosystem, myrekosystem och subarktiska tundraekosystem.

Institutionens kärnvärderingar

Syftet med de värderingar som presenteras här är att ge oss en ram för hur vi arbetar och samspelar med varandra. Vi hoppas att dessa kärnvärderingar kommer att främja en atmosfär som är både professionell och trivsam här på vår institution.

Respekt

Vi lyssnar på varandra.

Alla behandlas rättvist och har samma möjlighet att bidra.

Vi ser till att icke svensk-talande medarbetare inkluderas i sociala och professionella situationer, det gäller också kommunikation genom e-post.

Erkännande

Vi erkänner varandras bidrag och ansträngningar och ger både positiv och konstruktiv feedback.

Kom ihåg att ett tack och ett leende räcker långt.

Professionalism

Vi arbetar mot det gemensamma målet synlighet och erkännande för vår institution som ett ”center of excellence” inom skogsvetenskap.

Vi har öppna diskussioner över ämnesgränser och respekterar varandras olika åsikter.

Vi samarbetar.

Vi håller deadlines.


Kontaktinformation

Postadress

Institutionen för Skogens Ekolog och Skötsel, SLU, 901 83 Umeå

Besöksadress

Skogsmarksgränd

E-post

seksko@slu.se; webmaster@seksko.slu.se; ulf.renberg@slu.se

Telefon

+46-90-786 8385

Fax

+46-90-786 8163

 

Sidansvarig: gustaf.egnell@slu.se