Stubbskördens påverkan på skapande av ”hot-spots” för kvicksilvermetylering och frigörelse till vattenfasen

Senast ändrad: 15 oktober 2016

Projektet "Stubbskördens påverkan på skapande av ”hot-spots” för kvicksilvermetylering och frigörelse till vattenfasen" startade 2012 och pågick till 2015.

Tidigare studier har visat att skogsbruk kan öka avrinning av kvicksilver samt bildandet av metylkvicksilver. Information om stubbskördens inverkan lutar sig i dagsläget enbart mot ett fåtal studier. Bland dessa finns en stor variation i hur olika områden svarade på stubbskörd och andra former av skogsburk. Tidigare STEM-projekt har byggt upp en större kunskapsbas kring den akvatiska påverkan i storskaliga avrinningsområdesstudier.

I detta projekt hoppas vi få en djupare förståelse för de processer som påverkar bildandet av metylkvicksilver i stubbskördad mark. Vi ska testa hypotesen att stubbskörd skapar fler "hotspots" för metylering av kvicksilver än konventionellt markberedning. Vi ska göra en omfattande kartläggning av metyleringens "hot-spots" och jämförelser av markmiljöer och dessas mikrobiella artsammansättning i de olika behandlingarna (stubbskörd, markberedning och referenser). På så vis ska vi identifiera faktorer som påverkar metylering. Dessa kunskaper ska sedan ligga till grund för en avvägning av de risker som stubbkörd kan medföra samt mer ändamålsenliga riktlinjer för skydd av skogsvatten.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och har en budget om 2,5 miljoner kronor.

Från institutionen medverkar Kevin Bishop och Karin Eklöf.

Extern samarbetspartner är Uppsala universitet.

Läs den engelska versionen genom att klicka på flaggan uppe till höger i sidhuvudet!


Kontaktinformation
Sidansvarig: Kevin.Bishop@slu.se