WATERS - Forskning om ekologiska bedömningsgrunder för vattenkvalitet

Senast ändrad: 30 maj 2016

Syftet med projektet är att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera status på svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Projektet "WATERS - Forskning om ekologiska bedömningsgrunder för vattenkvalitet" startade 2011 och pågår till 2016. Det finansieras av Naturvårdsverket. SLU bidrar med 17 miljoner kronor.

Syftet med projektet är att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera status på svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Forskningsprogrammet är särskilt fokuserat på de biologiska kvalitetsfaktorer som används vid bedömningen, det vill säga makrofyter, bottenfauna, växtplankton och fisk. I vattendrag tittar man även på bentiska kiselalger. Dessutom ska programmet vidareutveckla de metoder som används för att ge en samlad bedömning av vattenstatus.

Resultaten av forskningen är direkt kopplade till praktisk förvaltning av Sveriges vattenmiljöer. WATERS arbetar därför nära de myndigheter som har till uppgift samordna och utvärdera tillståndet i våra sjöar, vattendrag och kustvatten; Vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten.

I projektet arbetar följande forskare från Institutionen för vatten och miljö: Richard K Johnson, Brendan McKie, Maria Kahlert, Frauke Ecke och Stina Drakare.

Externa samarbetspartners är Göteborgs universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet, SMHI, Århus universitet, Hafolk, Marine Monitoring AB, Toxocon AB, Sveriges Vattenekonologi AB, AquaBiota Water Research.

Här kan du läsa mer om projektet!


Kontaktinformation
Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se