Invasiva arter

Senast ändrad: 13 oktober 2016
Elodea_Tattersdill.jpg

Flera delar av institutionens verksamhet berör problematiken med invasiva arter. Vi övervakar förekomst och utbredning av invasiva arter, modellerar spridningspotential, forskar på invasiva arters ekologi och effekterna av invasioner på akvatiska ekosystem.

Vår kompetens, kunskap och erfarenhet inkluderar bland annat:

 • Övervakning – institutionen har omfattande expertis kring utformningen av miljö­­övervaknings­program. Forskare från institutionen har till exempel designat och föreslagit ett övervaknings­program för främmande evertebrater i Mälaren och ett program för översvämningsmyggan Aedes sticticus.
 • Effekter på ekosystem – institutionen undersöker hur invasiva arter påverkar ekosystemen (exempelvis biologisk mångfald, ekosystemfunktioner och näringsvävar).
 • Bedömning av risk för spridning och invasioner – vi arbetar med modeller som kan användas för att göra riskbedömningar för var specifika arter kan trivas, bland annat har en modell för vandrarmusslan utvecklats och modeller för vattenpest håller på att utvecklas.

Pågående projekt och uppdrag

EXTREAM - invasiva arters påverkan på ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag

Målet med projektet är att kvantifiera invasiva arters påverkan på ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag. Projektet genomförs i samarbete med ekonomer från SLU. Dessutom kommer verktyg för att väga kostnader för åtgärder mot kostnader av att inte agera utvecklas.

Projektet består av följande fyra delar:

 • Effekter av invasiva arter på ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster
 • Kopplingar mellan invasiva arter, biologisk mångfald och stabiliteten hos ekosystemfunktioner
 • Modellering av utbredning och förutsägelser om effekter av invasiva arter i större rumsliga skalor
 • Ekonomisk utvärdering och förslag på förvaltningsåtgärder.

Makrofyter och svampar som angriper al används som modellorganismer. Brendan McKie, David Angeler, Frauke Ecke, och Kristina Tattersdill medverkar från institutionen. EXTREAM genomförs i samarbete med institutionen för ekonomi (Ing-Marie Gren) och Artdatabanken (Ulf Bjelke). Projektet påbörjades 2013 och finansieras av Formas.

Annan relevant forskning på institutionen

Även forskningsprojekt som inte är enbart eller direkt inriktade på främmande arter är relevanta för problematiken kring artinvasioner. Exempelvis:

 • David Angeler med kollegor från USA (Craig Allen) forskar om effekterna av miljöproblem, inklusive främmande invasiva arter, på ekologisk resiliens
 • Emma Göthe med kollegor (McKie, Johnson, Ecke, Angeler, Kahlert) planerar att undersöka interaktioner emellan invasiva arter och andra stressfaktorer (till exempel eutrofiering och hydromorfologisk påverkan) i projektet DESTRESS.

Datavärdskap

Institutionen är datavärd för biologiska och vattenkemiska data som samlats in från sjöar och vattendrag inom nationell och regional miljöövervakning. Från den biologiska övervakningen finns observationer av främmande arter, både sådana som är invasiva och sådana som potentiellt kan bli invasiva. Datat används bland annat för att analysera konsekvenser av invasioner och spridningspotential.

Avslutade projekt

AquAliens

Forskningsprogrammet AquAliens genomfördes 2002–2007, i samarbete med bland annat Göteborgs universitet. Målet med AquAliens var bland annat att undersöka var och hur främmande akvatiska arter kan utgöra ett hot mot ekosystemfunktioner och ekonomi, och hur man kan bedöma dessa risker.

Webbsida: www.aqualiens.tmbl.gu.se

Klicka här för att läsa AquAliens slutrapport.

Algen gubbslem

Algblomningar av gubbslem (Gonyostomum semen) blir allt vanligare i sydsvenska skogssjöar. Arten dominerar totalt växtplanktonbiomassan i de sjöar där den förekommer. Gubbslem är en inhemsk art, men tycks sprida sig norrut. Blomningar är störande för badgäster då algen orsakar klåda. Ekosystemen påverkas också, eftersom gubbslem inverkar på trofiska samband mellan plankton och primärkonsumenter. Från institutionen har bland annat Stina DrakareRichard JohnsonWillem Goedkoop och Tobias Vrede jobbat med gubbslem.

Vandrarmussla

Vandrarmussla (Dreissena polymorpha) är en invasiv art som introducerades i Sverige på 1920-talet och har sin huvudsakliga utbredning i östra Svealand.

På institutionen jobbar bland annat Ulf GrandinWillem GoedkoopRichard JohnsonSimon Hallstan och Tobias Vrede med vandramusslans ekologi och spridning, samt med övervakning av arten.

Översvämningsmyggan Aedes sticticus

Översvämningsmyggan (eg. vårsvämmygga) Aedes sticticus räknas som en inhemsk stickmyggeart, men dess stora populationsutveckling i bland annat Nedre Dalälven och Värmland under de senaste 20 åren liknar mönstret för invasiva arter. Under översvämningsperioder kläcks ett stort antal myggor på väldigt kort tid, vilket orsakar problem för lokalbefolkningen. I Nedre Dalälven, Värmland och Stockholmsregionen har bekämpning med det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac-G skett på senare år. 

Institutionen har bidragit med:

 • utveckling av en omfattande uppföljningsdesign för att mäta direkta effekter av bekämpning både på översvämningsmyggorna och på andra organismer
 • forskning om upprepade bekämpningar har indirekta effekter på olika nivåer i ekosystemen, samt forskning om huruvida behandlingarna leder till lokal eutrofiering. Arbetet har utförts av Brendan McKie och Willem Goedkoop
Dreissenadyk_AnnaWemming_415x230.jpg
Dykinventering är en metod som kan användas för att få kännedom om storleken på musselpopulationerna. Foto: Anna Wemming.
E_can_och_E_nut_KristinaTattersdill_415x230.jpg
Vattenpest (Elodea canadensis) och smal vattenpest (E. nuttallii) är två vattenpestarter som förekommer i svenska sjöar. Foto: Kristina Tattersdill.
Dreissenadyk2_AnnaWemming_415x230.jpg
Vandrarmusslor (Dreissena polymorpha) fotograferade vid dykinventering. Foto: Anna Wemming.
Eloeda_1_KristinaTattersdill_415x230.jpg
Vattenpest (Elodea canadensis), en invasiv vattenväxt som påträffades i Sverige på 1870-talet. Växten kan bilda tjocka mattor på grunda bottnar i sjöar. Foto: Kristina Tattersdill.
Fakta:

Kontaktpersoner

Brendan McKie - institutionens kontaktperson för invasiva arter, koordinator EXTREAM

Frauke Ecke - makrofyter, däggdjur

Willem Goedkoop - vandrarmussla

Tobias Vrede - vandrarmussla, gubbslem

Stina Drakare - gubbslem

Richard Johnson - gubbslem

Ulf Grandin - terrestra arter, strandkantsvegetation, övervakning, vandrarmussla

David Angeler - invasiva arter och ekologisk resiliens

Kristina Tattersdill - vattenpest och ekosystemfunktioner

Simon Hallstan - utbredningsmodeller, vandrarmussla


Kontaktinformation
Sidansvarig: brendan.mckie@slu.se