Övergödning

Senast ändrad: 15 oktober 2016
Cyanoblom Västersjön_Lars Sonesten.jpg

Forskning kring övergödningens orsaker och effekter är själva ursprunget till institutionen då det hela startade som ett forskningsprojekt på 1960-talet kring övergödningen av Mälaren

Idag ...

Fakta:

Övergödning eller eutrofiering uppstår när tillgången på växtnäringsämnen ökar i våra ytvatten. I sjöar kan den ökade primärproduktionen som vanligen uppstår när näringstillgången ökar resultera i besvärande algblomningar och påföljande syrgasbrist när algerna och annat organiskt material skall brytas ner. Övergödningen ökar även takten på igenväxningen av sjöar, vilket gör att sjön snabbare övergår till en våtmark. Fosfor och då framförallt fosfater spelar den viktigaste rollen vid övergödningen av våra sjöar och vattendrag. Att stoppa övergödningen ingår i de svenska miljömålen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se