Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för akvatiska resurser

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till Kustlaboratoriet!

Kustlaboratoriet tillhandahåller vetenskaplig rådgivning baserade på ekosystemansatsen för våra olika rådgivningsprogram. Laboratoriets huvudkontor finns i Öregrund med lokalkontor i Simpevarp och i Väröbacka. Laboratoriet har också personal på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

Laboratoriet använder sig av ett tiotal mindre båtar för fältprovtagning, fältutrustning för provfiske och bottenfaunaprovtagning, hydroakustisk utrustning samt väl utvecklade laboratorier för provtagning och åldersanalys av fisk. Laboratoriet har nyttjanderätten till den s.k. Biotestsjön¹ samt experimentlokaler för brackvattenförsök i Forsmark.

Datainsamling, miljöövervakning, analyser

Laboratoriet samlar in, kvalitetssäkrar och lagrar fiskeridata för nationellt och internationellt förvaltade fiskbestånd. Detta sker inom ramen för både nationella program och Data Collection Framework (DCF), som är EU:s datainsamlingsprogram för den gemensamma fiskeripolitiken. Dessutom genomförs fiskerioberoende provfisken och undersökningar.

Laboratoriet utför också miljöövervakning och recipientkontroll längs Sveriges kuster samt deltar i övervakningen inom ramen för HELCOM².

Laboratoriet utvecklar också analysmetoder för en ekosystembaserad rådgivning. Genom integrerade ekosystemanalyser, utveckling av indikatorer och födovävsmodeller samt specifika effektstudier erhålls kunskap om fiskens roll i ekosystemet och om hur människa och miljö påverkar fisksamhällen. Arbetet sker inom Internationella Havsforskningsrådet (ICES³), HELCOM och genom medverkan i internationella och nationella forskningsprogram

Underlag till Förvaltning

Som förvaltningsunderlag görs beståndsanalyser av både internationellt reglerade fiskarter i ICES arbetsgrupper och av vissa nationellt förvaltade arter. Analys sker även av fritidsfiskets fångster. Laboratoriet tar fram underlag för marin planering och fiskefria områden genom habitatkartering och andra spatiella analyser. Kvalitetssäkring av data sker inom ramen för EU:s datainsamlingsprogram.

Pushupfälla

Skonsamma fångstmetoder

För att minska konflikten mellan marina däggdjur/fåglar och fisket och för att minska bifångster av dessa arter utvecklar laboratoriet skonsamma fångstmetoder och metodik för bifångststudier tillsammans med näringen. Genom riktade undersökningar sker en kunskapsuppbyggnad om sälens och skarvens inverkan på ekosystemet.

Laboratoriet samarbetar med fiskeriinstitutionerna runt Östersjön, alla större svenska universitet samt ett tiotal internationella universitet. Samarbete sker också med ett flertal nationella och regionala nationella myndigheter samt forskningsinstitut.

¹Biotesjön. I Forsmark finns en forskningsanläggning, Biotestsjön, där sambanden mellan vattentemperatur och biologiska processer studeras. Syftet med Biotestsjön, ett invallat havsområde i Forsmarks skärgård, är att undersöka hur utsläppen av varmt vatten från kärnkraftverket i Forsmark påverkar växter och djur.

²HELCOM. Helsingforskommissionen är det styrande organet i "Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö". I Helcom ingår de nio Östersjöstaterna samt EU. Huvudkontoret ligger i Helsingfors. Helcoms huvudsyfte är att skydda Östersjön från alla föroreningskällor och att säkerställa säker navigation.

³ICES. Internationella Havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea)  grundades 1902 i Köpenhamn av åtta nordeuropeiska länder. ICES består idag av tjugo medlemsnationer och sex nationer med observatörssatus. I början syftade ICES till att vara en vetenskaplig organisation som skulle lösa problem inom fiskeri och ICES skulle tjäna som ett multidiciplinärt forum för vetenskapliga frågor som rör havet. Idag är ICES en modern mellanstatlig organisation som stödjer forskning i Nordatlanten.


Kustlab Öregrund

Adress

Kustlaboratoriet
Skolgatan 6
742 42 Öregrund
Tel: 018-671000              
Fax:010-4784157
Hitta till Öregrund

 

Avdelningschef

Johanna Mattila
010-478 4142 

 


Lokalkontor i Simpevarp

Kontorets arbete är inriktat mot resurs- och miljöövervakning längs Egentliga Östersjöns kust samt datainsamling inom ramen för EU:s datasamlingsdirektiv. Kontoret ansvarar också för kontrollprogrammet för kärnkraftverkets i Simpevarp.

 Kontoret i Simpevarp

SLU Aqua
Simpevarp 100
572 95 Figeholm
Hitta till Simpevarp


Lokalkontor i Väröbacka

Kontoret i Väröbacka svarar för miljöövervakning och datainsamling längs Kattegatts och Skagerraks kust. Kontoret ansvarar för Ringhals kärnkraftverks kontrollprogram samt den fortsatta uppföljningen av Barsebäcks kontrollprogram.

Kontoret i Väröbacka

SLU Aqua
Skällåkra 71
432 65 Väröbacka
Hitta till Väröbacka


Forskargrupp i Lysekil

Gruppens arbete omfattar utveckling av skonsamma redskap i syfte att minska konflikten mellan marina däggdjur och fiske. En viktig del i arbetet är att ta fram biologiskt underlag och analysera sälens och skarvens roll i ekosystemet.


Sidan uppdaterad: 2016-03-11. Sidansvarig: pontus.mattsson@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen