Konsumenters attityder och val

Publicerad: 12 juni 2012 - slu.se

I delprojekt 4 kommer vi att utföra fördjupade studier av drivkrafterna bakom konsumenters attityder och beteenden relaterat till användningen av bioteknik inom jordbrukets livsmedelsproduktion. Detta för att förstå de psykologiska grunderna för teknikacceptans, riskuppfattningar, valfrihet och förtroende bland allmänheten i deras roll som konsumenter. Den samhällsvetenskapliga forskningen om genetiskt modifierade (GM) grödor och livsmedel har breddats avsevärt. Medan den i den tidiga forskningen sågs som teknisk utvärdering, skedde en förskjutning i slutet av 1990 mot mer tvärvetenskapliga konsumentundersökningar. Forskningen blev mer teoretiskt ambitiös, med mer fokus på psykologiska såväl som beteendemässiga grunder för teknikacceptans hos allmänheten.

Vårt arbete kommer att komplettera ett mycket aktivt område inom den konsumentinriktade forskningen som är fokuserad på uppfattningar kring mat och risker och individuella skillnader i matvanor. Avsaknaden av genmodifierade livsmedel på de europeiska butikshyllorna och låg täckning i media under de senaste åren gör det ganska osannolikt att EU-medborgare i allmänhet, och svenska konsumenter i synnerhet, har tillräckligt med erfarenheter för att bilda attityder till genteknik eller dess tillämpningar. Detta motiverar arbetet både ur ett användar- såväl som från ett vetenskapligt perspektiv, eftersom forskningen kommer att fokusera på ett relativt outforskat område. Målet är att urskilja bland annat i vilken utsträckning automatiska underliggande känslomässiga reaktioner till begreppet genteknik spelar roll när människor värderar tekniken eller dess tillämpningar, eller om, som förväntat, annan mer komplex form av information används i värderingar och val av produkter. Fokus i kommer att ligga på hur dessa värderingar formas.

Det finns redan omfattande forskningslitteratur om attityder till bioteknik i livsmedelsproduktion och livsmedel men mindre är känt om hur dessa attityder uppkommer och styr konsumenters beteende. Vi kommer att kombinera forskningsresultat från flera vetenskapliga områden och integrera parametriska och icke-parametriska studier i en systematisk genomgång av det flerdimensionella forskningsområdet om bioteknik i livsmedel. Forskningen kommer sedan att genomföras utifrån så kallade ’framed field experiments’ (FFE) på ett sätt som simulerar den naturliga inköpsmiljön. Dessa försök kommer att relatera till tidigare forskning på förtroende för livsmedel och förhållandet mellan beteende och attityder.

Målet är att tillhandahålla en integrerad överblick över befintligt samhällsvetenskaplig forskning, med anknytning till genetiskt modifierade växter och livsmedel, som omfattar psykologi, ekonomi och jordbruksfrågor. Vi vill också bidra med studier rörande de psykologiska grunderna för teknikacceptans, riskuppfattningar, valfrihet och förtroende bland allmänheten. Slutligen kommer vi att arbeta med frågan om ansvarsfördelningen när det kommer till risker, det vill säga, vem ses i allmänhetens ögon som ansvarig för vad som produceras och vad som är tillåtet att producera? Och hur påverkar detta sedan konsumentens val?

 

 

HAR DU FRÅGOR OM MISTRA BIOTECH? VÄNLIGEN E-POSTA mistrabiotech@slu.se


Kontaktinformation