Idé, vision, mål och strategier

Senast ändrad: 01 december 2016 - slu.se

Här presenteras SLU:s verksamhetsidé, vision, värdegrund, mål och strategi.

Verksamhetsidé

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

Vision

SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Värdegrund

SLU:s värdegrund uttrycker organisationens gemensamma grundläggande värderingar. Dessa ger vägledning i vardagen genom att beskriva vad som är själva utgångspunkten för verksamheten, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra. Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden. Grundläggande värderingar är:

 • vetenskaplighet
 • kreativitet
 • öppenhet
 • ansvarstagande

Dessutom finns följande sex grundläggande principer:

 • demokrati
 • legalitet
 • objektivitet, saklighet och likabehandling
 • fri åsiktsbildning
 • respekt
 • effektivitet och service 

Strategiska mål

SLU:s gemensamma mål är att

 • verksamheten är av högsta internationella klass och kännetecknas av en stark koppling mellan utbildning och forskning,
 • forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bedrivs i samverkan med utvalda lärosäten, sektorerna och samhället i övrigt,
 • forskningens resultat är kända och nyttjas i samhället,
 • ha en stark internationell dimension, bl.a. genom strategisk samverkan med utländska universitet och forskningsinstitut,
 • vi stärker Sveriges ställning som kunskapsnation och bidrar till utveckling av global förvaltning och hållbart nyttjande av naturresurser,
 • studenter och personal har en arbetsmiljö och arbetsförutsättningar som tillhör de mest attraktiva,
 • organisationen är väl fungerande med ett tydligt ledarskap och en effektiv resursanvändning,
 • jämställdhets- och mångfaldsperspektivet har en stark ställning i hela verksamheten,
 • personal och studenter är våra bästa ambassadörer. 

SLU:s nya strategi börjar gälla 1 januari 2017

Till dess gäller strategin Framtida utmaningar, se nedan.

Framtida utmaningar, SLU:s strategi 2013-2016

SLU:s strategi Framtida utmaningar gäller under åren 2013-2016. Under denna tid kommer SLU att fokusera på de prioriterade områdena En biobaserad ekonomi och Miljö, hälsa och livskvalitet.

Prioriterade områden

Inom två prioriterade områden förväntas SLU kunna bidra till lösningar på flera av de stora globala samhällsutmaningarna, t.ex. urbanisering, livsmedelsförsörjning, zoonoser och klimatförändringar.

 • Begreppet en biobaserad samhällsekonomi avser ett samlat grepp för att möta flera av de stora samhällsutmaningarna, t.ex.livsmedelsförsörjning för en växande global befolkning, långsiktig produktivitetsutveckling inom jord- och skogsbruk och utsläpp av växthusgaser.
 • Miljö, hälsa och livskvalitet. De biologiska resurserna har stor betydelse för samhället på många sätt. Människans existens är i grunden beroende av ekosystemens funktion och tillståndet i miljön. Natur och djur påverkar människans hälsa och välbefinnande, såväl direkt som indirekt.

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se