Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Biblioteket

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Uppsatsens olika delar

Här följer information om uppsatsens olika delar som titelsida, abstract, innehållsförteckning, inledning, huvuddel, diskussion, referenser och citat. Tänk på att detta är en generell beskrivning. Fråga gärna din lärare eller handledare vad som gäller på just din institution.

Titelsida

Det är viktigt att titelsidan ges en tilltalande utformning med relevant information för läsaren. Kontrollera om din institution/ditt universitet har speciella regler för utformingen av titelsidan. Följande uppgifter måste alltid finnas med:

  • författare
  • titel
  • utgivningsort
  • organisation, institution

Abstract

Ett abstract ska ge en kortfattad sammanfattning av texten. Det ska vara kort, informativt för att väcka intresse. Abstractet skrivs på samma språk som själva arbetet. Det är lämpligt att även förse ett svenskspråkigt arbete med ett abstract på engelska.

Ett abstract bör innehålla:

  • syfte
  • metod
  • resultat
  • slutsats
  • nyckelord

Nyckelord

Nyckelord kan göra det lättare att söka fram arbetet via en databas. Nyckelorden hjälper också till att snabbt ge en tydligare bild av innehållet.

Vanligtvis brukar det finnas med 5-7 nyckelord kopplade till din uppsats. Ord från arbetets titel bör undvikas eftersom sökning redan sker på titelns ord.

Nyckelord brukar anges med kursiv rubrik och orden separeras med kommatecken, se exempel:

Nyckelord: ekologi, konsument, biotisk, begränsande faktorer

Innehållsförteckning

En innehållsförteckning ska vara en vägledning för läsaren att orientera sig i arbetet. Det är bra att huvudavdelningar och underavdelningar numreras på ett tydligt sätt så läsaren kan se en hierarkisk ordning mellan de olika delarna. Sidnumreringen börjar med uppsatsen inledning. Sidor med förord, abstract, sammanfattning, summary och innehållsförteckning är vanligtvis onumrerade och inkluderas inte i innehållsförteckningen. Bilagorna har egen sidnumreringsordning och därför anges inte sidnummer för dessa i innehållsförteckningen.

Det ska dock nämnas att det kan variera hur man sidnumerar beroende på disciplin och kultur inom respektive utbildning. Det är alltid bra att föra en dialog med sin handledare kring detta!

Inledning - bakgrund, problem, syfte, rapportens struktur

I inledningen presenteras arbetets syfte. Läsaren informeras om de problem du sökt svar på. Genom att du här presenterar bakgrundsfakta ger du läsaren en möjlighet att snabbt bli insatt i problemområdet. Tidigare arbeten inom ämnet lägger du också fram här. Hypoteser presenteras och avgränsningar görs. Här kan du också kortfattat redogöra för rapportens struktur. Det är också bra att i inledningen redogöra för informationssökning och litteraturval.

Huvuddel - teoribakgrund, metod, resultatredovisning

Huvuddelen utgör den största delen av ditt arbete. Här beskriver du först de vetenskapliga teorier och metoder du använt och redovisar sedan dina resultat. Metodbeskrivningen ska vara så noggrann och utförlig att gången i arbetsprocessen ska kunna upprepas. Du måste kunna motivera de antaganden du gjort och du bör också diskutera osäkerheter.

Diskussion

I diskussionen ska läsaren av ditt arbete få känslan av att det som presenterades i inledningen har uppnåtts. Här kan du också jämföra det arbete du utfört med andra tidigare arbeten.

Referenser och citat

I referenslistan ska alla de källor som nämns i arbetet finnas med. Det är viktigt att den som läser ditt arbete snabbt kan sätta sig in i ämnet och kontrollera det sakliga innehållet. Tänk på att alltid redovisa citat, idéer eller slutsatser från läst författare. Finns det inte några sådana hänvisningar utgår man som läsare från att det är författarens egna tankar.

Det finns en mängd olika system enligt vilka man anger referenser. I vårt avsnitt om att Referera kan du läsa mer om det och där finner du också exempel på hur man kan referera enligt de vanligaste systemen.

 

Relaterade ämnen:  Referera, Källkritik

 

Creative Commons-licens
Textinnehållet i Sök- och skrivguiden av SLU-biblioteket är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported licens.

 

 
Sidan uppdaterad: 2015-05-29. Sidansvarig: sss@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se