Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Yttranden

2014-11-20 -  Yttrande om förslag till ändring i förordningen om områdesskydd – skydd av områden med nyskapade
Diarienummer: SLU.ua.2014.2.6-3513 Författare: Anders Jacobson
2014-10-22 -  ArtDatabankens och Centrum för biologisk mångfalds synpunkter på ”Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö” NV-04173-13
Diarienummer: SLU.dha. 2014.5.5-114 Författare: Wenche Eide, Weronika Axelsson Linkowski och Malgorzata Blicharska
2014-09-16 -  Synpunkter förslag till systematisk utvärdering av renbetets effekter på fjällvegetationen
Diarienummer: SLU.dha.2014.5.5-102 Författare: Wenche Eide och Mora Aronsson
2014-08-25 -  Yttrande om förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö
Diarienummer: SLU.dha.2014.5.5-98 Författare Kerstin Mo
2014-08-25 -  ArtDatabankens yttrande över Naturvårdsverkets remitterade förslag till vägledning om tillämpning av 7 kap. 11 b § miljöbalken
Diarienr: SLU.dha.2014.5.5-95 Författare: Anders Jacobson
2014-06-03 -  Yttrande om förslag för att minska massförekomst av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven
Diarienummer SLU.ua.2014.2.6-1208 Författare:Jonas Sandström, Anders Jacobson och Lena Tranvik
2014-03-31 -  Yttrande över Ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft m.m. vid Stora Middelgrund- nu fråga om tidpunkt
Diarienr: SLU.dha.2014.5.5-15 Författare: Mona Naeslund
2014-02-28 -  Yttrande över Samråd enligt Miljöbalken gällande Natura 2000 på Stora Middelgrund i Kattegatt
Diarienr: SLU.dha.2014.5.5-27. Författare: Mona Naeslund.
2014-01-07 -  ArtDatabankens bidrag till SLU´s remiss från Miljödepartementet avseende SOU 2013:68 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster,
ID SLU.ua.2013.1.1.1-5012. Författare: Hjalmar Croneborg, Lena Tranvik och Tord Snäll
2013-12-06 -  Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havs- och vattenmyndigheten.
Dnr M2013/1511/Nm. Författare: Anna Westling
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: