Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Yttranden

2014-02-28 -  Yttrande över Samråd enligt Miljöbalken gällande Natura 2000 på Stora Middelgrund i Kattegatt
Diarienr: SLU.dha.2014.5.5-27. Författare: Mona Naeslund.
2014-01-07 -  ArtDatabankens bidrag till SLU´s remiss från Miljödepartementet avseende SOU 2013:68 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster,
ID SLU.ua.2013.1.1.1-5012. Författare: Hjalmar Croneborg, Lena Tranvik och Tord Snäll
2013-12-06 -  Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havs- och vattenmyndigheten.
Dnr M2013/1511/Nm. Författare: Anna Westling
2013-12-06 -  Remiss från Miljödepartementet med redovisning av Naturvårdsverkets rapport Grön infrastruktur
SLU.dha.2013.5.5 –101. Författare: Wenche Eide.
2013-12-03 -  Remiss från Miljödepartementet avseende förslag till förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
ID SLU.ua.2013.2.6-4722. Författare: Mora Aronsson
2013-10-31 -  Yttrande över ”Förslag till fiskereglering för Natura 2000-området Bratten i svensk ekonomisk zon i Skagerrak”,
Sammanfattning av ArtDatabanken, SLU:s synpunkter ArtDatabanken, SLU, anser att förslaget till fiskereglering i Natura 2000-området Bratten är otillräckligt för att uppnå målen om gynnsam bevarandestatus...
2013-09-30 -  Remissyttrande om delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1 (SOU 2013:43)
Sammanfattning ArtDatabanken vill betona att: förslagen om områdesskydd inte räcker till för att långsiktigt åtgärda vetenskapligt dokumenterade brister i det svenska skyddet av land- och sötvattenområden;...
2013-09-23 -  Yttrande: Remiss från Landsbygdsdepartementet avseende översyn av det generella biotopskyddet (SJV:s rapport)
2013-06-28 -  Standard för naturvärdesinventering - ADb:s samlade remissvar SS199000 130628
SIS/TK 555, Naturvärdesinventering Svar på SIS-remiss 10803 avseende SS 199000
2013-05-31 -  Yttrande om Skogsstyrelsens remiss 2011/1839
2011/1839: Förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd för kväveegödsling inom 30 § Skogsvårdslagen
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Ange ett sökord: