Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Fynd av arter

ArtDatabanken tillhandahåller verktyg för rapportering samt lagring av fynduppgifter om arter, d.v.s. var och när de påträffats i naturen, och gör dem tillgängliga för naturvårdare och andra intresserade.

Användning och nytta

Registrering av fynduppgifter för arter är ett viktigt bidrag till att öka kunskapen om vår flora och fauna, både vad gäller arternas frekvens, utbredning och levnadskrav. Fynduppgifter är även viktigt för naturvårdsändamål, både hos myndigheter, företag och ideella krafter. Dessutom är det ett grundläggande underlag för framtagningen av rödlistor samt för miljöövervakning. 

Artportalen hanterar alla arter

I Artportalen kan fynddata om alla Sveriges arter rapporteras och sökas. Artportalen är ett rapportsystem som ligger fritt tillgängligt på internet och administreras av Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Det används både av allmänheten och föreningar såväl som av myndigheter, företag och forskare.

 Läs mer om Artportalen 

Trädportalen och Musselportalen

För specialområdena skyddsvärda träd och stormusslor i sjöar och vattendrag rekommenderas istället Träd- respektive Musselportalen, vilka också administreras av Artdatabanken. Dessa används i större utsträckning för miljöövervakning där man samlar extra information om fyndplatsens kvalitéer.

 Läs mer om Trädportalen och Musselportalen

Analysportalen

I Analysportalen kan du samsöka data från Artportalen och de övriga databaser som ingår i e-infrastrukturen Svenska LifeWatch . Sök, filtrera och ladda ner data från flera olika källor, visualisera i kartor, tabeller och diagram eller kombinera observationsdata med andra slags miljö- och omvärldsdata. 

 Läs mer om Analysportalen och Svenska LifeWatch

All fynddata nås ej via webben

ArtDatabankens Observationsdatabas användes främst innan Artportalens tillkomst. Där läggs inte längre några fynddata in, men däremot innehåller den mycket material som ännu saknas i Artportalen. Fynduppgifterna som ligger samlade i Observationsdatabasen är inte allmänt tillgängliga, men för särskilda ändamål kan man dock få ta del av dessa uppgifter.

 Läs om hur man gör uttag ur Observationsdatabasen

Kontakt

Jan Edelsjö
018-67 26 85
jan.edelsjo@slu.se

Externa länkar

På artkoll.se kan du läsa mer om projektet Samverkan om artdata som drivs av länsstyrelsen, Artdatabanken och SLU. Projektet arbetar för att på bästa sätt använda information om arter i det svenska naturvårdsarbetet och för att bevara biologisk mångfald.

 Samverkan om artdata


Söka och göra uttag av fynddata

Alla kan ta del av våra enorma datamängder. Det mesta går att nå via Artportalen men ibland behöver man kontakta oss.

 Söka och göra uttag av fynddata


Rapportera fynddata till oss

Desto mer data som finns i Artportalen desto bättre kan datat utnyttjas i naturvården.

 Rapportera fynddata till oss


Skyddsklassade arter

Många arter är så pass hotade att de belagts med en skyddsklass så att man inte ska kunna ta reda på exakt var de setts.

 Läs mer om skyddsklassade arter


Sidan uppdaterad: 2014-11-19. Sidansvarig: jan.edelsjo@slu.se