Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Söka och göra uttag av fynddata

Merparten av ArtDatabankens fynddata nås digitalt via Artportalen, ett rapportsystem som omfattar de flesta flercelliga djur, växter och svampar. Uppgifter om skyddsvärda träd eller stormusslor i sjöar och vattendrag hittar du dock i Trädportalen respektive Musselportalen. Utöver dessa öppna rapportsystem finns även ArtDatabankens Observationsdatabas vilken dock inte ligger fritt tillgänglig.

Det mesta nås från Artportalen

Artportalen ligger fritt tillgängligt på internet och här kan alla som så önskar rapportera in eller söka fynddata. Här samlas uppgifter om artfynd rapporterade från både allmänhet och föreningar såväl som myndigheter och andra organisationer. Du kan se fynddata i form av fyndlistor eller som kartor och kan även göra egna Exceluttag.

Det stora flertalet arter visas helt öppet i rapportsystemen, men ett mindre antal mycket känsliga arter visas inte med detaljerade fynduppgifter. Fynddata för dessa s.k. skyddsklassade arter kan dock för särskilda ändamål lämnas ut till berörda myndigheter eller organisationer efter kontakt med ArtDatabanken.

 Läs mer om Artportalen

Skyddsvärda träd och stormusslor i sjöar & vattendrag

För skyddsvärda träd och stormusslor i sjöar och vattendrag finns två fristående rapportsystem som liksom Artportalen ligger fritt tillgängliga på internet. De kompletterar Artportalen genom att vara mer anpassade för miljöövervakning eftersom man där kan lagra fler lokalrelaterade data.

 Läs mer om Trädportalen och Musselportalen

Analysportalen kombinerar data från Artportalen med andra databaser

I Analysportalen kan du nå data från Artportalen, men även data från andra databaser som ingår i e-infrastrukturen Svenska LifeWatch. Analysportalen erbjuder stora möjligheter att söka och filtrera data från flera olika källor, visualisera i kartor, tabeller och diagram, och ladda ner data för fortsatta analyser. Det är också möjligt att kombinera observationsdata med andra slags miljö- och omvärldsdata. De flesta data är publika, med undantag för skyddsklassade arter. Behörighetssystemet är gemensamt med Artportalen. 

 Läs mer om Analysportalen

En del fynddata nås ej via webben

Manuella uttag

Fynduppgifterna som ligger samlade i den s.k. Observationsdatabasen är inte allmänt tillgängliga. Det beror bl.a. på att fynduppgifterna ofta lämnats till ArtDatabanken under premisserna att de inte får offentliggöras eller spridas vidare annat än till naturvårdsrelaterade ändamål. För naturvårdsrelevanta ändamål kan dock uttag från databasen beställas från ArtDatabanken (Se kontaktperson till höger för sådana uttag).

Observationsdatabasen innehåller både äldre och modernare fynd av främst rödlistade arter. Fynduppgifterna har bl. a. inkommit från privatpersoner, föreningar, länsstyrelser, kommuner samt centrala myndigheter såsom Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Fiskeriverket. Omfattande genomgångar av museernas samlingar har också genomförts liksom genomgång av litteratur. Arbete pågår med att överföra material från Observationsdatabasen till Artportalen.

Utökad åtkomst

Myndigheter och andra som arbetar med naturvård har möjlighet att inom sitt område även få tillgång till fynduppgifter för arter som inte visas öppet i Artportalen, de s.k. skyddsklassade arterna. Dessa kan även få tillgång till relevanta delar av den annars ej fritt tillgängliga Observationsdatabasen. Se kontaktperson till höger för sådana ärenden.  

Länk till Analysportalen

Kontakt

Jan Edelsjö
018-67 26 85
jan.edelsjo@slu.se

Marit Persson
018-67 26 58
marit.persson@slu.se

Sidan uppdaterad: 2014-11-14. Sidansvarig: anna.tano-graflind@slu.se