Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Floraväktarna

För att kunna bevara våra hotade arter krävs kunskap om var arten finns och om dess population ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som aktivt är med och bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter, i första hand kärlväxter.

Klockgentiana. Foto: Margareta EdqvistKunskapen om arternas tillstånd används på alla nivåer i naturvårds- och floravårdsarbetet i samhället. Sammanställningar av Floraväktarnas uppgifter är viktiga underlag för översynen över vilka kärlväxter som ska vara rödlistade i Sverige, för att följa utvecklingen i vår natur inom miljöövervakningen och för internationell rapportering om miljötillståndet i Sverige. Floraväktarverksamheten har pågått sedan 1987.

Vad övervakar vi?

Merparten av de kärlväxter som klassificerats som hotade arter i Sveriges Rödlista övervakas regelbundet av Floraväktarna, liksom även en del arter som betecknats som nära hotade. Här finns vackra, lättidentifierade arter som alla intresserade klarar av men också några mera svåridentifierade arter för dem med några års erfarenhet.

Vad gör en Floraväktare?

Timjansnyltrot växer bara på torr och kalkrik mark. Den saknar klorofyll och lever som parasit på backtimjan.Floraväktaren följer sina arters utveckling på en eller flera lokaler från år till år genom återkommande besök. Genom årliga rapporter om arternas tillstånd är det möjligt att följa arternas utveckling och vid behov vidta åtgärder för att bevara en viss art och dess livsmiljö. Floraväktaren rapporter sitt resultat till Artportalen där alla data lagras och blir tillgänglig så att utvärdering och analyser kan göras.

Bli Floraväktare!

Alla som är intresserade av växter och vår natur kan bli Floraväktare och hjälpa till i arbetet med att bevara våra arter och blomsterrika miljöer. Att kartlägga förekomsten av hotade växter är en viktig del i arbetet för att bevara våra arter och mångfald. Visst vill du delta? Du och din medverkan är viktig för vår flora. Våra hotade växter behöver all den hjälp som landets Floraväktare kan ge! Kontakta Mora Aronsson. 

Är du fjällvandrare?

För att följa fjällarternas utveckling är Floraväkteriet beroende av hjälp från fjällvandrare. Är du växtintresserad och ska besöka fjällen, hör av dig i god tid så kanske vi kan lämna tips om lämpliga växtlokaler!

Mer info, handledningar & blanketter

 Svenska botaniska föreningen
 Lyssna på artikel om Floraväktarna ur WWF-eko 4-2011

Kontakt

Mora Aronsson
mora.aronsson@slu.se

 

Sidan uppdaterad: 2012-08-09.