Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

ArtDatabankens arbete med miljömålen

Riksdagen har på förslag av regeringen fastställt sexton s.k. miljökvalitetsmål. Dessa uttrycker var för sig, men även tillsammans, det miljötillstånd som vi ska ha uppnått inom generation, d.v.s. till år 2025. Under vart och ett av dessa mål har riksdagen även fastställt ett stort antal delmål samt preciserat när de ska vara uppnådda. Delmålen kommer successivt att ersättas med etappmål.

Flera av miljömålkvalitetsmålen och delmålen innefattar biologisk mångfald och har därför stor relevans för ArtDatabankens arbete. Det är framför allt miljökvalitetsmålen:

 Levande sjöar och
vattendrag (nr 8)
 Ett rikt odlingslandskap (nr 13)
 Hav i balans och levande kust och skärgård (nr 10)  Storslagen fjällmiljö (nr 14)
 Myllrande våtmarker (nr 11)  God bebyggd miljö (nr 15)
 Levande skogar (nr 12)  Ett rikt växt- och djurliv (nr 16) 

Illustrationer: Tobias Flygar.

 Miljömålsportalen (extern sida) 

Hur följs miljömålen upp?

Hittills har det vart fjärde år skett en s.k. fördjupad utvärdering av arbetet som syftar till att nå miljömålen. Den senaste redovisades till regeringen år 2012. Det är Naturvårdsverket som har regeringens uppdrag att samordna underlaget för denna fördjupade utvärdering. För varje miljökvalitetsmål finns även en miljömålsansvarig myndighet, utpekad av regeringen. Regeringen förväntas att genom en proposition återrapportera till riksdagen om hur arbetet med miljömålen framskrider. Regeringen har tillsatt en parlamentarisk miljömålsberedning. Denna har som uppgift att utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom områden som regeringen prioriterar. 
Sidan uppdaterad: 2013-11-11. Sidansvarig: lena.tranvik@slu.se