Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Åtgärdsprogram för hotade arter

Det 16:e miljömålet Ett rikt växt- och djurliv antogs av riksdagen i november 2005. Miljömålet innebär bland annat att förlusten av biologisk mångfald ska hejdas till år 2010 och att andelen hotade arter ska minska. Att fastställa och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper är ett av de viktigaste verktygen för att nå dessa mål och andra relaterade miljömål. Totalt ska 210 åtgärdsprogram för över 500 arter och livsmiljöer startas till år 2010. På Naturvårdsverkets webb finns information om vilka arter och biotoper som berörs.

Vilka arter får åtgärdsprogram?

Underlaget för vilka arter och biotoper som omfattas av åtgärdsprogram har tagits fram av ArtDatabanken. Urvalet är gjort utifrån flera olika faktorer; bland annat har arternas hotstatus, Sveriges internationella ansvar, kunskapsläget och möjligheten att förbättra populationsutvecklingen med riktade skötsel- eller skyddsåtgärder, vägts in.  

Så tas åtgärdsprogrammen fram

Åtgärdsprogrammen tas fram av länsstyrelserna i samarbete med externa författare som är experter på den aktuella arten, arterna eller biotoperna. Naturvårdsverket fastställer sedan åtgärdsprogrammen som ofta gäller i ca fem år och ska fungera som vägledande dokument för berörda aktörer. Åtgärdsprogrammen finns att ladda ned hos Naturvårdsverket.

ArtDatabanken bistår med expertkunskap

ArtDatabanken har som uppgift att fungera som kunskapsstöd till länsstyrelser och författare genom expertkontakter, information och data-/kunskapsunderlag vid framtagande av nya åtgärdsprogram. ArtDatabanken bistår också med kunskap vid genomförande och när ett åtgärdsprogram som går ut skall utvärderas eller revideras.

Viktiga samarbeten

En av de viktigaste, och mest värdefulla, delarna inom arbetet med åtgärdsprogram är att etablera goda kontakter med markägare, brukare, myndigheter och andra som påverkar eller kan påverka artens eller arternas status. Markägare kan t.ex. få bidrag för att genomföra riktade skötselåtgärder för arter eller naturtyper som finns på dennes mark. Informationsinsatser i form av framtagande av skyltar, guidningar och trycksaker är viktiga för att inspirera allmänheten och informera alla som berörs av åtgärderna. Exempel på informationsmaterial finns att ladda hem nedan.

Många av åtgärdsprogrammens arter har funnit en tillflyktsort i infrastrukturens biotoper, mycket på grund av att det gamla brukade odlingslandskapet växer igen. ArtDatabanken samarbetar med Länsstyrelserna, Centrum för biologisk mångfald (CBM) och infrastrukturverken i frågor som rör skötsel av bland annat vägkanter, banvallar och kraftledningsgator. En skrift om detta finns att ladda ned hos CBM.
Sidan uppdaterad: 2012-01-13.