Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Jonas Sandström

Arbetar med rödlistning, databaser med fakta om arter, datavärdskap, Natura 2000 och naturvårdsfrågor.

Ekolog med särskilt intresse för entomologi och naturvårdsfrågor. Har ansvaret för expertkommittén för övriga terrestra evertebrater (halvvingar, mångfotingar, rätvingar, landlevande snäckor, spindeldjur m.fl.) och expertkommittén för tvåvingar. Har studerat spindlar med särskilt intresse. Jonas är fil. dr. i entomologi och docent i evolutionär ekologi. Har tidigare bedrivit forskning på symbioser mellan insekter och mikroorganismer, exempelvis halvvingar och bakterier. Symbioser är livsviktiga för flera grupper av ryggradlösa djur och har varit en drivande kraft i evolutionen av dessa grupper.


Works with red lists, databases with species information, Natura 2000 and conservation issues.

Ecologist with special interest in questions concerning nature conservation and entomology. Responsibility for of the Swedish expert committee of ‘other terrestrial invertebrates’ (true bugs, myriapods, grasshoppers, terrestrial snails, arachnids and others), and the expert committee of Diptera. He has a lifelong interest in spiders. Jonas has a PhD in Entomology and associate professor of evolutionary ecology. His area of research was symbiosis between insects and microorganisms, for exampel true bugs and bacteria. Symbionts are essential for several invertebrates, the association have been a driving force in the evolution and radiation och several organism groups.

 

Kontaktinformation

Jonas Sandström

Konsulent, Artdatabanken, program Arter

Telefon:   018-672547, 0730-923334

E-post:   jonas.sandstrom@slu.se

Postadress: 
Artdatabanken, Box 7007
75007 UPPSALA

Besöksadress: 
Bäcklösav 10, Uppsala

Sidan uppdaterad: 2012-05-28.