Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Marina kustmiljöer

Kusten är ett vitt begrepp men räknas ofta som 5 km in mot land från strandlinjen (Boverkets definition) eller där påverkan från havet upphör. Till kusten räknas ofta även kustvattnet som är den av människan nyttjade kustzonen. Vilka arter som finns i vårt kustområde begränsas av fysiska förhållanden som klimat, berggrund, strömmar, vågor och salthalt. Men även näringsinnehåll, konkurrens och människans nyttjande styr till stor del arternas utbredning.

Vilka kusttyper har vi i Sverige?

Den svenska kusten är mycket variationsrik med både skyddade träd- och buskklädda miljöer och öppna sandiga, steniga och klippiga kuster. Kusten erbjuder en mängd livsmiljöer och här finns en stor artmångfald. Förutom marken och dess kemi (t.ex. kalkinnehåll), bestämmer fuktighet, klimat och saltpåverkan från havet vilken typ av arter och naturtyper som finns i kustområdena. Exempel på naturtyper är sandstränder, sanddynsområden, lerstränder, strandängar, klippstränder, hedar, laguner, vikar, öar och skär.

Nyttjande av kusten

Nästan hälften av Sveriges befolkning bor vid kusten och ännu fler vistas där under delar av året. Fisket och möjligheten till transporter på vattnet har historiskt varit viktiga orsaker till kustnära boende. Numera lockar i synnerhet sommarboende, rekreation och turism stora mängder människor till kusten. Människan har i stor utsträckning påverkat och förändrat kusten. Somliga naturtyper och arter som tidigare var vanliga här, återfinns idag bara i små och fragmenterade områden, t. ex. strandängar med tillhörande flora och fauna. Förändringen av jordbruket längs kusten med bland annat upphörd hävd, har gjort att många arter knutna till de kulturskapade naturtyperna är hotade. Även andra strandnaturtyper växer igen på grund av bland annat övergödning. I dynområden är i synnerhet plantering med sandbindande vegetation en viktig orsak till igenväxningen.

 

Relaterade sidor

 Hur mår våra marina miljöer?
 Hur kan situationen för våra hav förbättras?

Externa länkar (nytt fönster)

 Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård Miljömålsrådet
 Boverket
 Upplandsstiftelsen
 Vattenmyndigheterna
 Europeiska miljöbyrån

Svenska naturtyper knutna till sjöar och vattendrag  i EU:s naturvårdsdirektiv.

Kustdyner (7 st) 2110, 2120, 2130, 2140, 2170, 2180, 2190
Estuarier 1130
Blottade ler- sandbottnar 1140
Laguner 1150
Driftvallar 1210
Sten- och grusvallar 1220
Havsklippor 1230
Glasörtstränder 1310
Salta strandängar 1330
Åsöar i Östersjön 1610
Skär i Östersjön 1620
Strandängar vid Östersjön 1630
Sandstränder vid Östersjön 1640

 EU:s naturvårdsdrektiv

Kontakt

Mona Johansson
mona.johansson@slu.se


 

Sidan uppdaterad: 2011-09-12.