Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Hur kan situationen för våra marina kustmiljöer förbättras?

I kustmiljöer måste vi ta ett bättre kollektivt ansvar. En jordbrukspolitik som bidrar till en levande landsbygd tillsammans med politiska och ekonomiska styrmedel som gynnar adekvat hävd på strandängar är viktigt om vi i framtiden ska kunna ha kvar dessa mycket värdefulla naturtyper.

Dispens från strandskyddet måste ges ytterst restriktivt. Områdesskydd med restriktioner i tillträde under delar av året, liknande fågel- och sälskyddsområden, kan även i en del andra sammanhang vara ett bra alternativ. Spångar som leder runt känsliga områden kan anläggas där slitage eller störning från människor är ett problem. Restaurering av sanddynsområden genomförs för närvarande på flera platser i t. ex. Halland och Skåne.

Vad gör ArtDatabanken för de marina kustmiljöerna?

Vår uppgift är att vara en kunskapsbank för tillståndet i naturmiljön och våra arter där. Denna kunskap tillgängliggör vi för allmänheten, markägare och beslutsfattare. För de områden som skyddas finns vi som stöd vid utarbetning av bl.a. bevarandeplaner. Vi deltar även i arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.

Vad vi har gjort tidigare

Inför EU-rapporteringen 2007 gjordes en stor kunskapssammanställning om statusen för arter och naturtyper i Sverige. ArtDatabanken, på uppdrag från Naturvårdsverket, i nära samarbete med länsstyrelserna, andra statliga myndigheter, ideella föreningar och olika experter, sammanställde tillgänglig information om de ca 150 utvalde arterna och 88 naturtyperna som skulle rapporteras till EU. 

 
Sidan uppdaterad: 2013-01-15.