Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Skog

Skogen delas oftast in efter de dominerande trädslagen. Lövskogen kan delas in i ädellövskog (domineras av alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn) eller triviallövskog (övriga, icke ädla lövträd).

Mycket ofta är också markslaget intressant och skogen kan då också delas in efter närings- eller kalkinnehåll, fuktighet och jordart. Exempel på sådana är sandtallskog, ängsgranskog och lövsumpskog. I några fall är pågående processer så viktiga att man identifierar särskilda typer, såsom bränd skog och svämskogar.

 

Relaterade sidor

 Hur mår skogen?
 Hur kan situationen för våra skogar förbättras?
 Skyddsvärda träd
 Tillståndet i skogen (rapport)

Externa länkar (öppnas i nytt fönster) 

 Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe

Svenska naturtyper knutna till skog i EU:s art- och habitatdirektiv.

Taiga 9010
Nordlig ädellövskog 9020
Landhöjningsskog 9030
Fjällbjörkskog 9040
Näringsrik granskog 9050
Åsbarrskog 9060
Lövsumpskog 9080
Näringsfattig bokskog 9110
Näringsrik bokskog 9130
Näringsrik ekskog 9160
Ädellövskog i branter 9180
Näringsfattig ekskog 9190
Skogsbevuxen myr 91D0
Svämlövskog 91E0
Svämädellövskog 91F0

 EU:s naturvårdsdrektiv

Kontakt

Håkan Berglund
hakan.berglund@slu.se

Sidan uppdaterad: 2012-12-06.