Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Artikel 17-konferens 5 december 2007

ArtDatabanken arrangerade, tillsammans med Naturvårdsverket, den 5 december en konferens med anledning av den rapport som Sverige lämnat till EU i juni 2007 om bevarandestatus för de arter och naturtyper som omfattas av art- och habitatdirektivet. Rapporten togs fram i enlighet med artikel 17 i detta direktiv.

Syftet med konferensen var att tillgängliggöra de resultat vi kommit fram till och diskutera framtiden. ArtDatabanken presenterade sammanfattande resultat från artikel 17-rapporteringen, tillsammans med en analys av hotfaktorer och varför det ser ut som det gör. En del av dagen ägnades åt gruppvisa diskussioner med fokus på hur vi får till en bättre rapportering 2013. ArtDatabanken tackar för de medverkandes goda inlägg i diskussionerna.
Sidan uppdaterad: 2011-09-20.