Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Organisation

ArtDatabanken är en del av SLU:s organisation och bedrivs vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap i Uppsala.  

Verksamheten organiseras i fem program

Program arter

Program arter ansvarar för att sammanställa kunskap om Sveriges djur- och växtarter och genomför analyser av populationsstatusen och miljötillståndet för djur- och växtarter och deras livsmiljöer i Sverige. Programmet ansvarar också för den nationella rödlistan. ArtDatabankens databaser över artfakta och artobservationer, inkl. artportalen utvecklas och förvaltas inom programmet, som även hanterar frågor om fridlysning, sekretess m.m. I programmet ingår produktion och utgivning av bokverket Nationalnyckeln samt den påbörjade utvecklingen av digitala artbestämningsverktyg mm. Ett stort arbete läggs på Svenska artprojektets omfattande verksamhet.

Program taxonomi

Här hanteras planering, utlysning, ansökningsgranskning och uppföljning av Svenska artprojektets anslag till inventeringar och taxonomisk forskning samt stöd till landets biologiska museer. Vidare hanteras planering och koordinering av tematiska workshops, forskarskola och särskilda större inventeringar inom ramen för Svenska artprojektet. Programmet ansvarar även för ArtDatabankens taxonomiska databas och kommittén för svenska djurnamn, samt Sveriges nationella nod för The Global Taxonomy Initiative.

Program naturvård

Arbetsuppgifterna inom detta program styrs av uppdrag som Naturvårdsverket och ArtDatabanken överenskommer om på årlig basis. Det handlar bland annat om stöd till genomförande av EU-direktiven inom naturvårdens område, samt stöd och medverkan i olika projekt som Naturvårdsverket driver: basinventering av skyddade områden, uppföljning av biologisk mångfald, åtgärdsprogram för hotade arter m.m. I programmet bedrivs viktig forskning inom området Arters långsiktiga överlevnad.

Program IT

Program IT ansvarar för utveckling, drift och underhåll av ArtDatabankens olika datatjänster både internt och externt. Program IT arbetar till exempel med Artportalen, Svenska LifeWatch samt en omfattande artfakta-databas med tillhörande verktyg för att analysera och hantera in-/utgående data.

Program kommunikation

Program kommunikation ansvarar för samordning av ArtDatabankens omfattande arbete med kommunikation och bild. Det handlar om webbsidor, publicering av böcker och andra trycksaker, utställningar, seminarier, kurser, föreläsningar samt ArtDatabankens årliga Flora- och faunavårdskonferens.

Kommittéer

Till ArtDatabanken är flora- och faunavårdskommittéer för de olika organismgrupperna knutna. Många av landets främsta experter återfinns i dessa kommittéer. De har bl.a. till uppgift att vart femte år ta fram det vetenskapliga underlaget för revidering av den nationella rödlistan.

ArtDatabankens styrgrupp

Ledamöter:

Manuela Notter (ordf.)  Naturvårdsverket miljöövervakningsenheten
Jan-Olof Westerberg (vice ordf.)  Naturhistoriska riksmuséet
Bertil Håkansson, Havs- och vattenmyndigheten
Ivar Myklebust  Artsdatabanken i Norge
Jan Terstad, Svenska Naturskyddsföreningen
Sten Frohm, Lantbrukarnas riksförbund
Jonas Rönnberg, S-fakulteten SLU
Erik Öckinger, NJ-fakulteten SLU

Chef för ArtDatabanken

Lena Sundin Rådström, lena.sundin.radstrom@slu.se

Ställföreträdande chef

Ulf Gärdenfors ulf.gardenfors@slu.se

Programchef arter

Liselott Sjödin Skarp liselott.sjodin.skarp@slu.se

Programchef taxonomi

Ulf Gärdenfors ulf.gardenfors@slu.se

Programchef naturtyper

Lena Tranvik lena.tranvik@slu.se

Programchef IT

Vakant

Programchef kommunikation

Susanne Lundmark susanne.lundmark@slu.se

Sidan uppdaterad: 2015-01-15. Sidansvarig: Anna.Tano-Graflind@slu.se