Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Analys av rödlistade sötvattensarter

ArtDatabanken rapporterar 6

Sverige är rikt på sötvattensmiljöer och limniska biotoper hyser fler än 5 000 arter av flercelliga organismer. För ca 1 800 av dessa arter är kunskapen så god att rödlistebedömningar kan göras. I 2010 års svenska rödlista återfinns 223 sötvattensarter. Gruppen domineras av ryggradslösa djur med 133 arter. Resterande arter utgörs av alger, kärlväxter, mossor, fiskar, fåglar och däggdjur.

Rapportomslag12 sötvattensarter har försvunnit från landet, och är klassade som Nationellt utdöda (RE) i rödlistan. Flertalet av dessa försvann under första halvan av 1900-talet eller tidigare, t.ex. atlantstör och vattenväxten sjönöt och dagsländan Prosopistoma pennigerum. I kategorin Akut hotad (CR) finns flodkräfta, ål, grönfläckig padda, storröding, fjällgås, vattenväxten bäckfräne, algen trådsträfse och de ryggradslösa djuren spetssköldbladfoting och svart jättevapenfluga. I övriga rödlistekategorier bedöms 28 sötvattensarter vara Starkt hotade (EN), 56 arter Sårbara (VU), 84 arter Nära hotade (NT) och 35 arter bedöms tillhöra kategorin Kunskapsbrist (DD).

Naturligt näringsrika småvatten i kalkrika delar av södra Sverige är den miljö där sannolikheten att påträffa rödlistade arter är störst. Dels har dessa miljöer naturliga förutsättningar för hög artrikedom p.g.a. näringstillgång och sydligt läge, dels har stora arealer av dessa miljöer försvunnit under årens lopp och även idag är de utsatta för påfrestningar av mänskliga aktiviteter; igenväxning orsakad av eutrofiering upphörd hävd och igenläggning. Sammantaget gör detta att sådana biotoper har ett mycket högt skyddsvärde. Andra faktorer som hotar många arter är fysisk påverkan i form av vattenreglering, dikning och dikesrensning samt aktiviteter kopplade till skogsbruket; strandnära avverkning, terrängkörning samt bygge av skogsbilvägar. De sistnämnda faktorerna gör att många källor, bäckar och småvatten i skogslandskapet förstörs. Kunskapsbrist råder om ett stort antal arter, främst ryggradslösa djur och alger, men även för en rad sötvattensmiljöer. Biotoper som sällan provtas och där underlagen för rödlistebedömningar är bristfälliga är nordliga vatten, växtrika miljöer och temporära vatten.

Även om situationen för flera arter är dyster så pågår idag omfattande åtgärder som gynnar såväl hotade som mer allmänna sötvattensarter. Naturvårdsverkets, Fiskeriverkets och Länsstyrelsernas satsning på åtgärdsprogram för hotade arter omfattar cirka 50 sötvattensarter. Samtidigt bildas allt fler naturreservat med limniska värden och många våtmarker restaureras eller skapas. Sveriges medlemskap i EU har gjort att flera vattendrag och sjöar klassats som Natura 2000-områden. Vidare är ett antal sötvattensarter utpekade som skyddsvärda i Art- och habitatdirektivet. Sverige är skyldigt att verka för att dessa områden och arter har gynnsam bevarandestatus.

Rapporten har finansierats av Naturvårdsverket.

 

Information

Utgiven av: ArtDatabanken, SLU.
Uppdragsgivare: Naturvårdsverket
Författare: Ulf Bjelke
Utgivningsår: 2010
Antal sidor: 32
ISBN: 978-91-88506-36-8 (tryck)
ISBN: 978-91-88506-37-5 (pdf)
ISSN: 1402-6090

Ladda ned rapporten som pdf

 Analys av rödlistade sötvattenarter (1,2 MB)

 

Fler rapporter i serien

 Se vilka rapporter som ingår i serien
 

  

Sidan uppdaterad: 2014-11-25. Sidansvarig: ingrid.nordqvist.johansson@slu.se