Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Uppdrag för olika myndigheter

ArtDatabanken utför arbete på uppdrag av olika myndigheter. Uppdragen ligger inom våra expertområden, d.v.s. sådant som har med Sveriges arter och naturtyper att göra, och som ligger väl i linje med vår övergripande vision och strategi. Merparten av uppdragen kommer från Naturvårdsverket, som vi har en flerårig överenskommelse med.

Naturvårdsverkets uppdrag handlar främst om

 • datavärdskap för arter
 • stöd till att genomföra EU:s regelverk inom naturvård
 • stöd till länsstyrelserna
 • miljöanalys

Datavärdskap för arter

 • ArtDatabanken är datavärd för stora mängder information om Sveriges djur, växter och svampar, s.k. artdata. Detta innebär att vi på sikt kommer att vara en samlande datavärd för artdata i Sverige. Redan idag är ArtDatabanken den största datavärden i Sverige för artdata. I uppdraget ligger att via webben tillgängliggöra data för alla intresserade avnämare. 
   Läs mer om datavärdskapet

 • Driva och utveckla Artportalen. Denna portal är huvudstrategin för att samla in, lagra och tillgängliggöra våra artdata.
   Artportalen

 • Driva och utveckla Trädportalen och Musselportalen.
   Trädportalen
   Musselportalen

 • Driva och utveckla Nobanis – en portal och databas om främmande arter. Nobanis har utvecklats av ArtDatabanken och blivit ett uppskattat redskap och webbportal för många europeiska länder. Läs mer om främmande arter.
   Nobanis

 • Termer och begrepp är helt nödvändiga som grund för datahanteringen. Den viktigaste termlistan för datavärdskapet är Svensk Taxonomisk Databas (Dyntaxa) som ArtDatabanken har utvecklat och driver.
   Dyntaxa

Stöd till att genomföra EU:s regelverk

ArtDatabanken arbetar på Naturvårdsverkets uppdrag med bl.a.

 • uppföljning och rapportering
 • vägledningar
 • ekologiskt underlag för arter och naturtyper
 • stöd till länsstyrelser
 • deltagande i arbetsgrupper på EU-nivå, inklusive utbyte med andra EU-länder.

ArtDatabanken är också engagerade i Östersjökonventionens (Helcom) arbete med att ta fram en rödlista arter och naturtyper i Östersjön.
 Östersjökonventionen (Helcom) 

Stöd till länsstyrelser

Inom området Stöd till länsstyrelserna jobbar vi till exempel med att uppföljning av skyddade områden, bevarandeplaner för Natura 2000-områden samt med att ordna seminarier kring olika frågor till exempel naturtypsbestämning, manualer, bevarandemål och målindikatorer.

Miljöanalys

ArtDatabanken genomför olika analyser där vi genom användning av våra och andras data försöker få fram ny relevant information. Det kan t.ex. handla om analys av data i Artportalen och annan artdata, eller analys av förändringar i den samlade situationen för Sveriges arter när det gäller rödlistning. Vårt analysarbete är viktigt inte minst i arbetet med att följa upp måluppfyllelse av de nationella miljökvalitets- och delmålen.

 ArtDatabankens arbete med miljömålen

Indikatorer för grön infrastruktur

ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket bidragit med underlag till förslaget till handlingsplan om fortsatt arbete med grön infrastruktur. Denna ska redovisas till Regeringskansliet senast 15 maj 2011. Även SLU som helhet har lämnat ett underlag till Naturvårdsverket rörande detta regeringsuppdrag. Flera institutioner, däribland ArtDatabanken, har bidragit till detta. Den rapporten har en bredare ansats jämfört ArtDatabankens underlag.

Övriga uppdrag

ArtDatabanken utför också några uppdrag från Naturvårdsverket som faller utanför kategorierna ovan. Det är framför allt att

 • stödja arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter
 • bidra till regeringsuppdraget om grön infrastruktur
 • bidra till kommande publikation "Biologisk mångfald i Sverige 2011"

Vem inom ArtDatabanken som ansvarar för respektive uppdrag ser du nedan i de olika pdf-filerna. Våra naturtypsansvariga har en nyckelroll.

Uppdrag för andra myndigheter

ArtDatabanken arbetar också i viss mån vid sidan av Naturvårdsverket, på uppdrag för andra myndigheter och aktörer.

 

 
Sidan uppdaterad: 2013-01-15.