Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Vad vi gör

Vår övertygelse är att större kunskap om vår natur ökar viljan och förmågan att värna den. Därför är vår strategi att ha information till hands och kommunicera den för de behov som finns. Vi arbetar för att den biologiska mångfalden ska bevaras så att även kommande generationer kan nyttja naturens tjänster och njuta av dess rikedom.

Bedömer & analyserar tillståndet för Sveriges arter

Vi bidrar till att regelbunden övervakning av tillståndet för Sveriges arter och naturtyper genomförs utifrån bästa tillgängliga kunskap. Det sker genom att aktivt medverka i behovsanalyser, uppbyggnad av övervakning och uppföljning samt annat strategiskt arbete i samband med insamling av data om biologisk mångfald. Rödlistan och Svenska artprojektet är viktiga exempel på detta. Vi sprider kunskap om arter och naturtyper till såväl myndigheter som näringsliv och den naturintresserade allmänheten. Det sker genom våra databaser, publikationer, konferenser, utställningar och seminarier. Vi ger också ut uppslagsverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Kunskapsöverföringen sker även genom aktiv samverkan och dialog med olika aktörer.

 Datavärdskap arter
 Rödlistan
 Svenska artprojektet
 Nationalnyckeln
 Våra publikationer  

Håller reda på artnamn, naturtyper, termer och begrepp

Vi ser till att alla som arbetar med biologisk mångfald pratar samma språk genom att tillhandahålla aktuella namn på alla arter, definitioner av naturtyper samt termer och begrepp. Detta görs med hjälp av vår nationella taxonomiska databas Dyntaxa, som ligger fritt tillgänglig på webben. Arbetet sker i nära samverkan med Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet och andra berörda aktörer.

 Läs mer om namn och släktskap
 Sök i Dyntaxa (nytt fönster)

Samlar in fynduppgifter om arter

Genom Artportalen samlar vi information om var arter förekommer. Informationen kommer från så väl privatpersoner som myndigheter och institutioner.

 Läs mer om fynd av arter
 Till Artportalen (nytt fönster)

Stödjer genomförandet av EU:s regelverk

Vi ger expertstöd till samhället för att effektivt genomföra EU:s naturvårdsregler, art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.

 EU-direktiv och vägledningar
 Uppföljning enligt EU-direktiv
 Natura 2000
 INSPIRE

Bedriver & stödjer forskning

Vi bedriver forskning inriktat på analyser av arters förekomst i landskapet och hur mark- och vattenbruk påverkar arterna. Vi samordnar uppbyggnaden av  SvenskaLifewatch, en infrastruktur för att via Internet tillgängligöra forskningsdata om biologisk mångfald för så väl forskningen som samhället  Via Svenska artprojektet stödjer vi taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända grupper av Sveriges flora och fauna.

 Läs mer om vår forskning

Skapar engagemang

Vi vill skapa intresse för ett rikt växt- och djurliv i Sverige och internationellt. En framgångsrik naturvård kräver insatser från både professionella och ideella krafter. Genom att aktivt fylla kunskapsluckor och göra kunskap tillgänglig för olika målgrupper bidrar vi till att öka engagemanget för vår natur och ge de kunskaper som krävs för ett hållbart nyttjande.

Samarbetar internationellt

För att lyckas med en effektiv naturvård måste länderna samarbeta sinsemellan. ArtDatabanken samverkar med de nordiska grannländerna, är part i European Topic Center on Biological Biodiversity som är ett expertorgan som ger stöd till EU i arbetet med biologisk mångfald. Vi är också aktiv medlem i Internationella naturvårdsunionen, IUCN, som bl.a. ansvarar för det globala arbetet med rödlistan.

 European Topic Center on Biological Biodiversity (nytt fönster, på engelska)
 IUCN (nytt fönster, på engelska)
 ETC-BD (nytt fönster, på engelska)
 Planta Europa (nytt fönster, på engelska)
 CFG - CAFFs Flora Group (nytt fönster, på engelska) 
 Arktiska rådet (nytt fönster, på engelska)
 Östersjökonventionen, Helcom (nytt fönster, på engelska)
 Lifewatch
 Artsdatabanken (nytt fönster)

Kontakt

Ulf Gärdenfors
ulf.gardenfors@slu.se

Sidan uppdaterad: 2013-08-15. Sidansvarig: johan.samuelsson@slu.se