Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Exempelarter

 Allmänna exempel
 Vanliga arter
 Skogsbruksrelaterade arter 
 Jordbruksrelaterade arter 
 Arter som är beroende av andra arter 
 Positiva exempel
 Arter som påverkas av klimat, utsläpp & övergödning
 Arter som lever i torra, öppna miljöer
 Fiskerelaterade arter 
 Arter där vi har bristande kunskap

Allmänna exempel

Art Exempelart därför att... Mer info

Alfågel
Clangula hyemalis
Starkt hotad (EN) 

De övervintrande alfåglarna är ett exempel på en art som blivit rödlistad, trots att fåglarna härstammar från länder utanför Sverige.

 Mer om exempelarten
 Rödlistningsinfo
Alfågel

Fjällräv
Alopex lagopus
Akut hotad (CR)

Fjällräven är exempel på en art som står inför risken att helt försvinna från landet på grund av en extremt liten population.
 Mer om exempelarten
 Rödlistningsinfo
Fjällräv

Violett guldvinge
Lycaena helle
Starkt hotad (EN)

Violett guldvinge är exempel på en av de arter som minskat snabbast under senare år.

 Mer om exempelarten
 Rödlistningsinfo
Violett guldvinge

Älvängslöpare
Platynus longiventris
Akut hotad (CR)

Älvängslöparens situation vid nedre Dalälven är ett bra exempel på konflikten mellan samhällsnytta, ekonomiska vinstintressen, natur och lokalbefolkning.
 Mer om exempelarten
 Rödlistningsinfo
Älvängslöpare

Asknätfjäril
Euphydryas maturna
Starkt hotad (EN)

Asknätfjärilen är exempel på en art som har få förekomster och låg populationsstorlek som stadigt minskar.

 Mer om exempelarten
 Rödlistningsinfo
Asknätfjäril

Vanliga arter

Ejder
Somateria mollissima
Nära hotad (NT)

Ejdern är exempel på en art som rödlistas p.g.a. en prognostiserad framtida minskning.  Mer om exempelarten
 Rödlistningsinfo
Ejder

Tornseglare
Apus apus
Sårbar (VU)

Tornseglaren är ett exempel på en art som tidigare inte varit rödlistad.  Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Tornseglare

Alm
Ulmus glabra
Sårbar (VU)

Idag är almen kraftigt påverkad av almsjuka och större delen av det svenska almbeståndet är drabbat.  Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Alm
Ask
Fraxinus excelsior
Nära hotad (NT)
Ask är en mycket vanlig art som drabbats av en sjukdom som gör att den riskerar att kraftigt minska.  Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Ask

Backsippa
Pulsatilla vulgaris
Sårbar (VU)

Alltför intensivt bete, gödsling, igenväxning, nya grustäkter och breddning av vägar är några av de allvarligaste hoten mot arten.  Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Backsippa

Skogsbruksrelaterade arter

Kolflarnlav
Hypocenomyce anthracophila
Nära hotad (NT)

Kolflarnlav är ett exempel på en art knuten till gammal brandpåverkad ved.  Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Kolflarnlav

Garnlav
Alectoria sarmentosa
Nära hotad (NT)

Garnlav är ett exempel på en art som missgynnas av att boreal kontinuitetsskog avverkas.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Garnlav

Nordlig blombock
Lepturalia nigripes
Starkt hotad (EN)

Nordlig blombock är ett bra exempel på hur stora konsekvenser det moderna skogsbruket har för många av våra insekter.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Nordlig blombock
Ryl
Chimaphila umbellata
Starkt hotad (EN)
Minskningen beror på att halvöppna, ofta olikåldriga och betade skogar med stort inslag av tall ersatts med slutna, ofta planterade grandominerade skogar som mycket sällan betas.  Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Ryl
Violgubbe
Gomphus clavatus
Sårbar (VU)
Violgubbe har minskat som en följd av skogsavverkningar och förefaller ha svårt att etablera sig i planterad skog efter avverkning.  Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Violgubbe
Goliatmusseron
Tricholoma matsutake
Sårbar (VU)
Goliatmusseron hotas av att de få kvarvarande tallkontinuitetsskogarna avverkas.  Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Goliatmusseron
Rosenticka
Fomitopsis rosea
Nära hotad (NT)
Rosenticka behöver kontinuerlig tillgång till liggande grova stammar av gran och växer i en miljö som har minskat. Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Rosenticka

Jordbruksrelaterade arter

Klöverhumla
Bombus distinguendus
Nära hotad (NT)
Klöverhumla exemplifierar att ändrade tekniker inom jordbruket kan få drastiskt negativa effekter på arter som är nyttiga för oss.  Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Klöverhumla
Sydlig ladlav
Cyphelium notarisii
Akut hotad (CR)
Sydlig ladlav är ett exempel på en art knuten till gammal ved i jordbrukslandskapet.  Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Sydlig ladlav

Linsräka
Limnadia lenticularis
Starkt hotad (EN)

Linsräkan är vald som exempelart för att den är en representant för de arter som påverkas negativt av att betet minskar i strandnära områden.  Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Linsräka

Spindelörtskinnbagge
Canthophorus impressus
Nära hotad (NT)

Spindelörtskinnbaggen är exempel på en art som är beroende av hävd på torra ängsmarker.  Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo
Spindelörtskinnbagge

Backklöver
Trifolium montanum
Nära hotad (NT)

Backklöver missgynnas när naturbetesmarker försvinner.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Backklöver

Praktvaxskivling
Hygrocybe splendidissima
Nära hotad (NT)

Praktvaxskivling växer i näringsfattiga naturbetesmarker och slåttermarker, miljöer som har minskat de senaste 50 åren.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Praktvaxskivling

Arter som är beroende av andra arter

Almsnabbvinge
Satyrium w-album
Nära hotad (NT)

Almsnabbvingen exemplifierar en prognostiserad minskning av en art p.g.a. spridning av en patogen (almsjuka) som drabbar dess värdart.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Almsnabbvinge

Almorangelav
Caloplaca luteoalba
Starkt hotad (EN)

Almorangelav är ett exempel på en art som missgynnas av almsjuka och/eller askskottssjuka.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Almorangelav

Västlig gytterlav
Pannaria rubignosa
Akut hotad (CR)

Västlig gytterlav är ett exempel på en suboceanisk lav knuten till trädslaget asp.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Västlig gytterlav

Positiva exempel

Varg
Canis lupus
Starkt hotad (EN)

Vargen är ett exempel på en art som gynnats genom politiska beslut som lett till en förhållandevis god förvaltning.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Lodjur
Lynx lynx
Nära hotad (NT)

Lodjuret är ett exempel på en art som gynnats genom politiska beslut som lett till en förhållandevis god förvaltning.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Lodjur

Järv
Gulo gulo
Sårbar (VU)

Järven är ett exempel på en art som gynnats genom politiska beslut som lett till en förhållandevis god förvaltning.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Havsmurarbi
Osmia maritima
Starkt hotad (EN)

Havsmurarbi är ett exempel på en art där Åtgärdsprogammet för hotade arter (ÅGP) gett en positiv effekt.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Havsmurarbi

Streckdyngbagge
Aphodius merdarius
Livskraftig (LC)

Streckdyngbaggen är ett exempel på en populationskrasch som föreföll oförklarlig, men som fick en förklaring när kunskapen om artens levnadssätt förbättrades.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Streckdyngbagge

Arter som påverkas av klimat, utsläpp & övergödning

Polarrundmossa
Rhizomnium andrewsianum
Nära hotad (NT)

Polarrundmossa är ett exempel på en art som påverkas negativt när klimatet blir varmare.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Polarrundmossa

Mångfruktsmossa
Cryphaea heteromalla
Akut hotad (CR)

Mångfruktsmossa är ett exempel på en art som gynnats av mindre svavel i luften.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Mångfruktsmossa

Dvärgslinke
Nitella confervacea
Nära hotad (NT)

Dvärgslinke är ett exempel på en art som påverkas negativt av övergödning.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Dvärgslinke

Sjöhjortron
Nostoc zetterstedtii
Nära hotad (NT)

Sjöhjortron är ett exempel på en art som drabbas då siktdjupet försämras i sjöar.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Sjöhjortron

Arter som lever i torra, öppna miljöer

Sandödla
Lacerta agilis
Sårbar (VU)

Det största hotet mot sandödlan är trädplantering eller spontan igenväxning av sand- och grustäkter och andra för arten lämpliga öppna platser.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Sandödla

Sandkrabbspindel
Xysticus sabulosus
Nära hotad (NT)

Sandkrabbspindeln exemplifierar behovet av att tillåta störningar som skapar dynamik i såväl
skyddade som oskyddade områden.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Sandkrabbspindel

Fiskerelaterade arter

Större piprensare
Funiculina quadrangularis
Starkt hotad (EN)

Större piprensare exemplifierar den omfattande negativa inverkan som bottentrålningen haft och alltjämt har på våra marina miljöer.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Större piprensare

Piprensarormstjärna
Asteronyx loveni
Starkt hotad (EN)

Piprensarormstjärna exemplifierar den omfattande negativa inverkan som bottentrålningen haft och alltjämt har på våra marina miljöer.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Piprensarormstjärna

Arter där vi har bristande kunskap

Art av havsanemon
Andvakia parva
Akut hotad (CR)

Andvakia parva representerar en av flera marina arter som vi i dagsläget inte vet om de finns kvar – här, eller någon annanstans – eller om de försvunnit för gott.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Andvakia parva

Dvärg-placodlav
Squamarina pachylepidea
Akut hotad (CR)

Dvärg-placodlaven är ett exempel på en återfunnen art som visar på det dåliga kunskapsläget för lavar.

 Mer om exempelarten
  Rödlistningsinfo

Dvärg-placodlav
 
Sidan uppdaterad: 2011-12-15.