Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Kategorier

Sverige följer fr.o.m. 2000 års rödlista Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kategorier och kriterier för rödlistning, som bygger på en prognos för arternas risk att dö ut, i vårt fall från Sverige.

Rödlistkategorier

Inför 2010 års rödlista har den svenska översättningen för två av kategorierna ändrats. Regionally Extinct, tidigare Försvunnen och Near Threatened, tidigare Missgynnad, ändras till Nationellt utdöd respektive Nära hotad.

De arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade.

Kategorin Kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så dålig att de inte kan placeras i någon kategori. Det betyder att med tillräcklig kunskap skulle arten i fråga kunna höra hemma i vilken kategori som helst − från Livskraftig till Akut hotad, eller t.o.m. Nationellt utdöd

Definition av rödlistekategorierna

EX Utdöd
Extinct
En art (eller annat taxon) är Utdöd när det är ställt utom rimligt
tvivel att den sista individen dött.
RE Nationellt utdöd
Regionally Extinct
En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har dött eller försvunnet från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden besökare, den sista individen har dött eller försvunnit från regionen.
CR Akut hotad
Critically
Endangered
En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd.
EN Starkt hotad
Endangered
En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd.
VU Sårbar
Vulnerable
En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.
NT Nära hotad
Near Threatened
En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid.
DD Kunskapsbrist
Data Deficient
En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller indirekt bedömning av dess risk att dö ut.

Relaterade sidor

 Sök i rödlistan 
 Manual och riktlinjer 

Externa länkar

 IUCN

Kontakt

Ulf Bjelke
ulf.bjelke@slu.se

Sidan uppdaterad: 2011-09-12.