Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Kriterier

Rödlistning är en bedömning av risken för att enskilda arter dör ut. Bedömningen görs genom att jämföra en arts populationsstorlek, populationsförändring, utbredningsstorlek, grad av fragmentering m.m. mot en uppsättning kriterier (tröskelvärden).

För kategorierna Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) och Sårbar (VU) görs bedömningen av arternas status utifrån en uppsättning av fem kriterier, A–E. Kriterierna bygger på att det finns olika slags varningssignaler för att en population riskerar att dö ut:

  A Populationen minskar kraftigt
  B Populationen har en begränsad utbredning och minskar, är fragmenterad och/eller fluktuerar extremt
  C Populationen är liten och minskar
  D Populationen är mycket liten
  Populationens utdöenderisk beräknas genom kvantitativ analys (t.ex. en sårbarhetsanalys) uppgå till specificerade värden.


Varje kriterium (A–E) har olika numeriska tröskelvärden för de olika kategorierna (CR–VU), vilka är satta så att de så långt som möjligt inbördes motsvarar en lika hög försvinnanderisk.

Exempel

Exempelvis gäller för att en art ska kategoriseras som Akut hotad (CR) enligt de olika kriterierna:

  • A-kriteriet: en populationsminskning på minst 80 % under de senaste 10 åren (eller 3 generationerna).
  • B-kriteriet: t.ex. en förekomstarea som är <10 km2 och en population som är kraftigt fragmenterad och minskar.
  • C-kriteriet: att det finns <250 könsmogna individer och att populationen dessutom minskar.
  • D-kriteriet: att det finns mindre än 50 reproduktiva individer.
  • E-kriteriet: att en kvantitativ analys prognostiserar en försvinnanderisk om minst 50 % inom 10 år eller 3 generationer.

Det räcker att ett av kriterierna A–E är uppfyllt för att placera en art i en viss hotkategori, man behöver alltså inte kunna testa alla fem kriterierna.
 

Relaterade sidor

 Sök i rödlistan 
 Manual och riktlinjer 

Externa länkar

 IUCN

Kontakt

Ulf Bjelke
ulf.bjelke@slu.se

Sidan uppdaterad: 2011-12-15.