Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Landskapstyper

Varje rödlistad art har klassats med avseende på i vilka landskapstyper den förekommer. De olika arterna utnyttjar dock miljöerna i olika hög utsträckning.

 

B Brackvattenmiljöer.

Definieras som Östersjöns vattenmiljöer från Bottenviken till en linje mellan Falsterbohalvöns sydvästra spets och Stevns Klint på Själland. I praktiken innebär detta vatten som har en salinitet mellan 0,05 och 8‰.

F Fjäll.

Definieras som områden ovanför skogsgränsen. Fjällbjörkskog och annan fjällskog klassificeras som Skog. Arter som enbart förekommer i fjällen klassificeras med endast F, såvida de inte lever i vatten och/eller våtmark i fjällmiljön, då de även får beteckningen L resp. V.

H Havsstränder.

Inkluderar stränder både längs Västerhavet och Östersjön och inkluderar även klippbranter och sanddyner helt nära havet, liksom kobbar och skär i havet.

J Jordbrukslandskap (=odlingslandskap).

Inkluderar (förutom själva odlingsmarken) även trädbärande hagmarker, alléer i jordbruksbygd, slottsparker (speciellt där arterna påverkas av
omgivande mark), gårdsmiljöer, alvar, ljunghedar, märgelgravar, dammar och smärre betade
kärr i jordbrukslandskapet.

L Limniska miljöer.

Inkluderar allt från stora sjöar till små gölar samt rinnande vatten. Arter som (förutom i vattnet) också förekommer på stränder ovanför medelvattennivån anges även som V, annars bara som L. Arter som finns i sötvatten och når ut i Bottniska viken, men inte till havet söder om Norra Kvarken, klassificeras enbart som L.

M Marina miljöer.

Havsområdet från Falsterbohalvön och norrut, d.v.s. vatten med en salinitet>8 ‰.

S Skogslandskap.

Följer i princip skogsvårdslagens definitioner och inkluderar även hyggen, nyplanteringar, skogbevuxna kärr, fjällbjörkskog, skogliga impediment, inlandssanddyner, bergbranter nedanför fjällen samt slottsparker (speciellt arter som är direkt knutna till träden).

U Urbana miljöer, vägar och täkter.

Innefattar städer och samhällen, inkl. trädgårdar, tätortsnära parker och urbana ruderatmarker, inomhusmiljö, vägrenar, ler-, sand-, grus- och bergtäkter samt gruvor.

V Våtmarker.

Inkluderar myrmarker (kärr, mossar) och sötvattensstränder (inklusive åbrinkar och liknande). Arter som även förekommer nedanför lågvattenmärket anges även som L, annars bara som V. 

Kapitlen om påverkanssituationen i landskapet från rödlistan finns att ladda ned som pdf.

 Ladda ned kapitel ur Rödlistan

Kontakt

 Naturtypsansvariga

Ravlundafältet i Kivik, Skåne. Foto: Ulf Gärdenfors.
Jordbrukslandskap med bete.

Pulsujärvi, Norrbotten. Foto: Wenche Eide.
Fjäll. Renbetesområde med stora isälvsavlagrade åssystem.

Friseboda, Skåne. Foto: Wenche Eide.
Havsstrand. Kustområde med trädklädda dyner längst ifrån havet, fördyner och sandstrand med direkt havspåverkan.

Nordvästra Blekinge. Foto: Ulf Gärdenfors.
Jordbrukslandskap i gårdsmiljö.

Foto: Wenche Eide.
Limnisk miljö. Brönnestadsån, en av få lokaler för flodpärlmussla i Skåne.

Luottoive urskog, Vuollerim. Foto: Michael Krikorev.
Skogslandskap. Urskog.

Uppsala stadspark. Foto: Marcus Hedblom.
Urban miljö, tätortsnära park.

Sidan uppdaterad: 2011-08-31.