Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Rödlisteindex

Enligt FN:s 2010-målskall förlusten av biologisk mångfald ha minskat signifikant till år 2010. Rödlisteindex är en av flera indikatorer för att mäta uppfyllelsen av 2010-målet.

Tanken med rödlisteindex är att man med ett enda mått ska kunna få en överblick över situationen för de rödlistade arterna och bedöma om situationen förbättras eller försämras över åren. Rödlisteindexet kan anta värden mellan 0 och 1, och är ett mått på hur stor andel av arterna som förväntas finnas kvar inom den närmaste framtiden. För att målet om att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2010 ska nås, måste rödlisteindex vara lika med 1.

Om alla arter är klassificerade som Livskraftig blir rödlisteindex 1 och om alla arter är utdöda 0, allt däremellan anger hur stor andel av arterna som förväntas finnas kvar inom den närmaste framtiden.

Rödlisteindex har tagits fram för år 2010, 2005 och 2000. En förändring av indexet över åren visar på en ökad eller minskad hastighet av förlust av biologisk mångfald. Om indexet har samma värde vid två olika tidpunkter, t.ex. år 2005 och 2010, innebär inte det att ingen förlust av mångfald skett däremellan utan att takten med vilken förlusten skett har varit konstant.

 

 

 
Sidan uppdaterad: 2011-09-12.