Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Nytt i rödlistan 2010

Nya svenska översättningar på två kategorier

Två rödlistekategorier har fått nya svenska översättningar jämfört med rödlistorna 2000 och 2005. Kategorin Near Threatened (NT) heter nu Nära hotad (tidigare Missgynnad) och Regionally Extinct (RE) heter nu Nationellt utdöd (tidigare Försvunnen).

Justeringar för kriteriers tillämpning

Det har inte skett några förändringar av kriterierna sedan förra rödlistan, men vissa justeringar har gjorts i de internationella riktlinjerna för kriteriernas tillämpning. T.ex. kategorin Kunskapsbrist omfattar nu arter som skulle kunna höra hemma i vilken kategori som helst - från Livskraftig till Akut hotad, eller t.o.m. Nationellt utdöd. Tidigare inkluderades spannet inte livskraftiga arter.

Rödlisteindex

Tanken med rödlisteindex är att man med ett enda mått ska kunna få en överblick över situationen för de rödlistade arterna och bedöma om situationen förbättras eller försämras över åren.
 

 Läs mer om rödlisteindex 

Kontakt

Ulf Bjelke
ulf.bjelke@slu.se

Sidan uppdaterad: 2011-12-02.