Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Om rödlistan

En rödlista är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område, t.ex. ett land. ArtDatabanken har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista.

Rödlistade arter i Sverige 2010 är den tredje svenska rödlistan som baseras på de internationellt vedertagna kriterierna från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN).

Vid rödlistningsbedömningen utvärderas tillgängliga data från forskning, miljöövervakning, museer, amatörbiologers rapporter, litteratur m.m. mot de internationella, formaliserade kriterierna.

En art som rödlistas enligt IUCN:s kriterier är sålunda helt oberoende av om det finns speciella bevarandeskäl, eller om arten i fråga omfattas av lagstiftning, konventioner eller t.ex. speciella affektionsvärden. Kriterierna syftar enbart till att så objektivt som möjligt kvantifiera den relativa utdöenderisken.

Rödlistan publiceras i två versioner; dels i en bokversion, dels i en sökbar webbversion på ArtDatabankens hemsida. Småarterna av kärlväxter (daggkåpor, björnbär och maskrosor) presenteras enbart i webbversionen.

Externa länkar

 Naturvårdsverket
 IUCN:s rödlista

Kontakt

Ulf Bjelke
ulf.bjelke@slu.se

Sidan uppdaterad: 2011-12-02.