Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Expertkommittéer

För de olika organismgrupperna finns särskilda s.k. expertkommittéer. Dessa kommittéer består av några av landets främsta experter på respektive organismgrupp.

Expertkommittéer finns idag för följande organismgrupper: kärlväxter, mossor, lavar, svampar, alger, ryggradsdjur (utom fiskar), fiskar och rundmunnar, fjärilar, marina evertebrater, skalbaggar, spindeldjur, steklar och tvåvingar, övriga evertebrater, övriga insekter. En av kommittéernas viktigaste uppgifter är att ansvara för bedömningen av de enskilda arternas status och därmed underlag till Sveriges rödlista.

Tack till expertkommittéerna!

Kontakt

Ulf Bjelke
ulf.bjelke@slu.se

Sidan uppdaterad: 2012-08-27.