Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Så blir rödlistan till

Nästa rödlista publiceras våren 2015 och arbetet med denna är i full gång. Rödlistningsarbetet inkluderar över 100 personer. Artexperterna vid ArtDatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer för de olika organismgrupperna ansvarar för arbetet med bedömningarna.

Steg för steg

2010: Rödlista 2010 publiceras
2010 - 2013: Förfinade analyser av delar av rödlisteresultatet 2010 utförs och presenteras i rapporter på ArtDatabankens hemsida.
Våren 2013: Detaljerad planering av projektet  Rödlista 2015
Hösten 2013: Utbildningsseminarium för expertkommittéernas ledamöter. 
Hösten 2013 - våren 2014: De faktiska bedömningarna genomförs av artansvariga på ArtDatabanken och expertkommittéerna. 
Våren 2014 - Vintern 2015: Resultatet av bedömningsarbetet analyseras. Jämfört med tidigare rödlistor kommer en utökad satsning på analyser att utföras.
Sommaren  2014: Preliminära bedömningar tillgängliga på ArtDatabankens hemsida för externa synpunkter.
Hösten 2014: Granskning och komplettering av bedömningar utifrån synpunkter. Länslistor tas fram.Resultatet sammanställs.
Vintern - våren 2015: Layout och tryckning. Nytt och mindre format 2015. Jämfört med tidigare års rödlistor kommer den tryckta delen att vara mer fältmässig och bestå av listorna och kortfattad sammanfattning. Resultat av analysarbete och synteser presenteras i separata rapporter, dels i tryckt form och dels på ArtDatabankens hemsida.
April 2015: Rödlista 2015 presenteras på Flora- och faunavårdkonferensen.

Bedömningsprocessen

Fynduppgifter som finns för arterna sammanställs och fynden valideras. Uppgifter kan komma från t.ex. Artportalen, experter och museisamlingar. Därefter beräknas arternas utbredningsområde, förekomstarea, populationsförändringar samt övriga parametrar och läggs sedan in ett speciellt program för rödlistning. Vid beräkningen av parametrarna utnyttjas uppgifter från inventeringar och offentlig statistik om förändringar av livsmiljöer. På basis av ifyllda värden genererar programmet den mest troliga rödlistekategorin, baserad på IUCN:s kriterier. Kategorin valideras av artexperterna och fastställs.

Sidan uppdaterad: 2013-08-23. Sidansvarig: ulf.bjelke@slu.se