Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Varför rödlistar vi?

Rödlistan ingår som en viktig barometer både i de svenska miljömålen och i internationella överenskommelser, men fungerar också som ett viktigt underlag vid t.ex. planering av naturvårdsåtgärder och miljökonsekvensbeskrivningar.

Enligt FN:s 2010-mål skall förlusten av biologisk mångfald ha minskat signifikant till år 2010. En rad indikatorer för att mäta måluppfyllelsen har tagits fram och en av dessa är ett s.k. rödlisteindex.

Rödlistan kan också vara ett viktigt underlag vid t.ex. planering av naturvårdsåtgärder och miljökonsekvensbeskrivningar. Vid prioriteringar av naturvårdsinsatser bör även andra faktorer vägas in. Det kan vara faktorer som artens globala eller europeiska hotsituation, andel av populationen i Sverige och möjlighet att påverka hoten mot arten.
Sidan uppdaterad: 2013-08-30. Sidansvarig: ulf.bjelke@slu.se