Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Sammanfattande resultat

4 127 arter är klassade som rödlistade varav 212 är kategoriserades som Akut hotad, 634 som Starkt hotad, 1 096 som Sårbar, 1 440 som Nära hotad, 521 som Kunskapsbrist och 224 arter som Nationellt utdöd.

Utvecklingen har varit positiv för flera däggdjur, fåglar och groddjur

Varg, björn, järv och lo har alla fått en bättre situation och därmed lägre rödlistekategori jämfört med 2005. Flera arter har blivit rödlistade på grund av kraftiga populationsminskningar, t.ex. ejder, gråtrut, tobisgrissla, drillsnäppa och tornseglare som nu alla listas i kategorin Nära hotad.

Dyster situation för våra fiskar

Sex fiskarter är nya på listan, bl.a. havskatt (Starkt hotad), vitling (Sårbar) och lake (Nära hotad). Pigghaj är nu Akut hotad. Ålen är fortfarande Akut hotad och torsken Starkt hotad, trots positiv utveckling i Östersjön för torsken. Det höga trålningstrycket, i kombination med sedimentation och övergödning slår hårt mot den marina bottenfaunan. Generellt tycks den marina miljön, inkl. Östersjöns brackvatten, vara den miljö som har haft sämst utveckling.

Utvecklingen för sötvattensarterna har mestadels varit positiv

Att det ser relativt bra ut för sötvattensarterna beror på en förbättrad vattenkvalité och naturvårdsåtgärder som skapande av nya våtmarker och småvatten. En ökad förbruning av många vatten ger dock oro för vissa arter, t.ex. sötvattensalger. Flodkräftan som har haft en stark negativ utveckling till följd av kräftpesten är nu Akut hotad.

 Läs rapporten Analys av rödlistade sötvattensarter  

Sämre läge för många insekter, svampar och lavar

Många populationer av fjärilar och steklar har minskat till följd av sämre tillgång på pollen- och nektarproducerande växter och brist på ogödslade ängar.

Förändringarna i regelsystemet för jordbruksstöd – särskilt i definitionen av betesmarker inom gårdsstödet – har lett till omfattande röjningar av värdefulla träd och buskar i många naturbetesmarker, vilket varit negativt för många insekter, svampar och lavar.

I Norrland avverkas fortfarande betydande arealer av gammal skog med lång kontinuitet, vilket drabbar många svampar, mossor, lavar och vedlevande insekter. 

Flera vanliga träd på listan

Spridningen av almsjuka och askskottsjuka har medfört kraftiga populationsminskningar av alm och ask som nu blivit rödlistade, liksom en rad arter knutna till dessa trädslag. På många håll sågas angripna träd ner trots att detta inte bromsar sjukdomsspridningen men direkt missgynnar de arter som är knutna till träden.

Ladda ned resultatkapitel ur rödlistan

 Ladda ned  

Kontakt

Ulf Bjelke
ulf.bjelke@slu.se

Varg
Vargen är en art som nu kategoriseras som Starkt hotad (EN), vilket är en förbättring jämfört med 2005 års rödlista.

 Läs mer om varför vargen är rödlistad 

Ejder
Ejdern ökade kraftigt i antal fram till mitten av 1990-talet för att sedan minska påtagligt. Ejdern är en ny art i rödlistan.

 Läs mer om varför ejdern är rödlistad

Flodkräfta
Flodkräftan hotas av den svampsjukdom som den introducerade signalkräftan sprider. Minskningstakten har ökat dramatiskt under 2000-talet. Flodkräftan är nu Akut hotad (CR).

Ask
Ask hotas av svampsjukdomen askskottsjuka. Många träd är idag angripna av svampen eller har redan dött och askpopulationen kommer att minska kraftigt till följd av detta. Asken är en ny art i rödlistan och kategoriseras som Sårbar (VU).

Sidan uppdaterad: 2011-12-15.