Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Anslag att söka

Svenska artprojektet utlyser årligen medel till taxonomiska forskningsprojekt inom dåligt kända organismgrupper. På denna sida finner du allmän information om de årliga forskningsutlysningarna och andra möjligheter att söka stöd för taxonomisk forskning, workshopar och inventeringar.

Pil Läs om 2013 års utlysning

Sidans innehåll

 Forskningsinriktning
 Typer av projekt som medel kan sökas för
 Mer om stöd till taxonomisk forskning
 Bedömning av ansökningar
 Särskilt forskningsstöd av mindre omfattning

Forskningsinriktning

Forskningsprojekten ska behandla taxonomin hos grupper av flercelliga organismer som är dåligt kända, d.v.s. är i behov av taxonomisk revision i Sverige/Norden.

Svenska artprojektets preliminära bedömning av forskningsbehovet inom svenska djur-, svamp- och växtgrupper kan du hämta här ovanför under rubriken "ladda ned". Observera att forskningsbehoven inom många organismgrupper är heterogent – vissa delgrupper kan vara mer eller mindre välkända, medan andra är ytterst dåligt kända. Listan över Svenska artprojektets forskningsprioriteringar revideras och byggs ut kontinuerligt och synpunkter mottas gärna, via mejl till Rikard Sundin. Där så är motiverat kan projekten även innefatta utredning av högre systematik, genetiskt/molekylärt baserade artavgränsningsstudier, samt omfatta ett större geografiskt område.

Medel för inventeringar

Mindre inventeringar kan ingå i ett vanligt forskningsprojekt, men medel för inventeringar av mycket dåligt kända grupper kan också sökas som eget projekt. För att komma ifråga för stöd krävs att sådana inventeringar förväntas resultera i ett flertal nya arter för landet. Det måste också finnas en genomarbetad plan för bearbetning av materialet inkl. artbestämning, ev. taxonomisk bearbetning samt omhändertagande av materialet på ett offentligt naturhistoriskt museum. Vi ser gärna att intyg bifogas från specialister som samtyckt till att bearbeta material från den planerade inventeringen. För medel till större inventeringar eller till workshopar för t.ex. insamling och/eller bearbetning av specifika grupper rekommenderar vi att du tar kontakt med vår forskningssekreterare, Rikard Sundin.

Publicering av resultaten

Forskningsresultaten ska publiceras i den gängse vetenskapliga litteraturen, men Svenska artprojektet ska kunna använda delar av materialet, t ex i produktionen av Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Den som är intresserad av att medverka i arbetet med Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, t.ex. som skribent eller fackgranskare, bör kontakta Maria Rolf.

Typer av projekt som medel kan sökas för

 • projektbidrag
 • doktorandtjänst
 • postdoktorala projekt 
 • gästforskare
 • särskild forskartjänst
 • inventeringar

Projektbidrag

Medel till projektbidrag kan sökas för högst tre år.

Doktorandtjänst

Medel för doktorandtjänst kan sökas för maximalt fyra år. Huvudhandledarens handledning ska utföras inom ramen för en redan befintlig tjänst eller på annat sätt genom värdinstitutionens försorg. Endast i undantagsfall kan medel även beviljas för handledarkostnader – om synnerligen goda skäl finns och projektet är mycket angeläget för Svenska artprojektet. Värdinstitutionen ska genom särskilt intyg garantera tillfredställande handledning under hela doktorandtiden.
Doktorander för vilka medel söks och beviljas, kommer att ingå i Svenska artprojektets forskarskola. Kostnader för deltagande i kurser inom forskarskolan söks inte eftersom kursavgifter inte kommer att tas ut och Svenska artprojektet kommer att avsätta särskilda medel för logi för doktoranderna i forskarskolan. Kostnader för resor till och från kurserna förväntas täckas inom schablonersättningen för doktorandtjänsten och söks sålunda inte separat.

Postdoktorala projekt

Medel för postdoktorala projekt kan sökas

 • av en svensk forskare som vill åka utomlands eller till ett svenskt universitet (annat än det där hon/han disputerat)
 • av en svensk forskare som vill bjuda in en nyligen disputerad forskare med utländskt medborgarskap alternativt utlysa en öppen postdoktoral anställning (för svenska eller utländska medborgare).

Medel för postdoktorala projekt söks normalt för ett till två år, men om goda skäl finns kan även ett tredje år sökas. Postdoktorala projekt tillåts endast i form av anställning.

För att söka medel till postdoktoral anställning bör sökandens doktorsexamen vara högst tre år gammal.

Gästforskare

Medel för gästforskare i Sverige beviljas normalt maximalt för tre år. Huvudsökande är den som inbjuder gästforskaren.

Särskild forskartjänst

Medel för särskild forskartjänst kan beviljas till väl meriterad forskare som ämnar taxonomiskt revidera artrika och dåligt kända grupper av organismer. Här förväntas att den särskilde forskaren griper sig an nya, dåligt bearbetade grupper snarare än att fördjupa sig inom den grupp man tidigare har studerat. Medel för särskild forskartjänst kan sökas för tre år. Under det tredje projektåret kan förlängning sökas med ytterligare tre år.

Mer om stöd till taxonomisk forskning

Ansökan kan inkludera såväl medel för löner/friköp som andra kostnader förknippade med projekten, dock ej för bänkavgifter som förutsätts ingå i normal overhead. I många fall tillämpas schablonbelopp för löner (se aktuell utlysning), i övriga fall kan medel sökas för de beräknade verkliga kostnaderna.

Svenska artprojektet ser mycket positivt på att värdinstitutionen själv bidrar med finansiering av forskningen, utöver de sökta medlen. 

Vem kan söka?

Huvudsökanden bör under projekttiden normalt sett ha sin arbetsplats på värdinstitution i Sverige, men medsökande kan vara baserade även i andra länder. Undantag är tänkbara även vad gäller huvudsökanden, om särskilda skäl finns. Anställda vid SLU kan inte söka. Intyg från eventuella samarbetspartners om att de kommer att bidra till projektet ska bifogas ansökan. Huvudsökanden ska i normalfallet vara den som utför huvuddelen av forskningen. Undantag gäller medel för doktorander, vissa postdoktorala projekt och gästforskare, som skall sökas av värden. Om sökanden inte redan är fast anställd vid den planerade värdinstitutionen krävs intyg från institutionen att sökanden är välkommen och ges rimliga förutsättningar för forskningen.

Medel för resor

Medel för långväga resor kan endast beviljas om resorna är mycket väl motiverade utifrån ett relevansperspektiv för Svenska artprojektet.

Medel till dyrare utrustning (>100 000 kr)

Beviljas endast undantags­vis och då utifrån grundligt motiverade behov.

Har du tidigare beviljats medel från Svenska artprojektet?

Då ska du till ansökan bifoga en kortfattad (1-2 A4-sidor) redogörelse för resultaten från det senast beviljade projektet och jämföra med vad som planerats i den ursprungliga projektbeskrivningen.

Checklista över behandlade arter

Till ansökan ska bifogas en lista över de arter som ingår i behandlade grupper, med angivelse av vilka som är påträffade i Sverige (gärna även övriga Norden).

Dispositionsrätt för medlen

Alla forskningsanslag är automatiskt disponibla ett år efter själva projekttiden, med möjlighet att ansöka om förlängning, om rimliga skäl finns.

Redovisningskrav och andra villkor

Om medel beviljas ställs i det kontrakt som upprättas ett flertal villkor, nämligen:

 • Årliga projektredovisningar
 • Slutredovisning inklusive sammanfattning (abstract) på engelska och svenska
 • Årliga ekonomiska redovisningar
 • Årliga taxonrapporter med information om nya taxa och andra taxonomiska förändringar
 • Vetenskaplig publicering av resultat ska i görligaste mån publiceras i tidskrifter med någon form av ”Open Access-policy”.
 • Projektet ska aktivt bidra till att hålla ArtDatabankens databas över Sveriges taxa – Dyntaxa - uppdaterad. Detta innebär att senast vid projektets avslutande ska en checklista över den behandlade gruppen ha levererats till ArtDatabanken.
 • En bestämningsnyckel för den behandlade gruppen ska levereras till ArtDatabanken, Denna har ArtDatabanken rätt att publicera (med angivande av författarens namn), t ex i Nationalnyckeln eller på ArtDatabankens hemsidor.
 • Projektets fynddata (koordinatsatta fynd av de studerade organismerna) ska göras tillgängliga i offentliga databaser, som t ex Artportalen eller i databas vid något av landets naturhistoriska museer.
 • Biologiskt material insamlat inom projektet ska placeras i en offentlig samling, i första hand vid något av landets naturhistoriska museer.
 • Eventuella gensekvenser som tagits fram inom projektet ska deponeras i GenBank.
 • Projektet ska där så är tillämpligt följa de internationella riktlinjer för ”DNA-streckkodning” som utfärdats av CBOL (Consortium for the Barcode Of Life).
 • Vetenskapliga bilder producerade inom projektet bör, förutom i sedvanliga publikationer, publiceras i Morphbank.
 • Resultat av mer allmänt intresse bör även spridas till mottagare utanför vetenskapssamhället.

Redovisningsblanketter

Blanketter för projektredovisning, ekonomisk redovisning och taxonrapport kan rekvireras från Svenska artprojektets forskningssekreterare Rikard Sundin.

Bedömning av ansökningar

Ansökningar om medel till taxonomisk forskning bedöms av Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté efter tre huvudkriterier: relevans, vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet.

Relevans

För Svenska artprojektet innebär relevans främst forskningsresultatens nytta för den taxonomiska kartläggningen av den svenska flercelliga floran, fungan och faunan samt för publiceringen av det nationella referensverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Observera att forskningsprioritet enligt Svenska artprojektets bedömning av forskningsbehovet inom olika organismgrupper (se ovan under Forskningsinriktning) inte nödvändigtvis är samma sak som relevans, utan relevansen för Svenska artprojektet är också beroende av Nationalnyckelns prioriteringar.

Projekt som avsevärt kan öka kunskapen om den svenska artstocken, exempelvis genom beskrivning av nya arter eller utredning av problematiska artkomplex, och som är av hög vetenskaplig kvalitet prioriteras. Projekt som berör många arter inom dåligt kända grupper, har i allmänhet hög relevans medan projekt som omfattar enstaka arter har relativt låg relevans. Vad gäller utforskning av s k ”kryptiska arter” är relevansen i allmänhet högre om det är sannolikt att dessa kommer att kunna kännas igen även morfologiskt.

Att ansökan är av hög relevans räcker inte för beviljning utan den måste alltid dessutom uppfylla höga krav vad gäller vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet. Projekt som har låg relevans för Svenska artprojektet får däremot alltid lägsta prioritering i den slutgiltiga urvalsprocessen oavsett om de i övrigt håller hög vetenskaplig kvalitet och uppfyller höga krav på genomförbarhet.

Vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet.

Bedömningen av vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet grundar sig dels på projektansökningen, dels på sökandens publikationer och andra vetenskapliga meriter.

Övriga kriterier

Den slutliga bedömningen väger också in några ytterligare kriterier. Svenska artprojektet vill aktivt bidra till framväxten av en ny generation taxonomer och systematiker, säkerställa hotad kompetens samt stärka de existerande svenska systematiska forskningsmiljöerna. Vidare tas hänsyn till jämställdhet vilket innebär att underrepresenterat kön kan gynnas i de fall där två ansökningar bedöms lika starka.

Särskilt forskningsstöd av mindre omfattning

Mindre bidrag kan sökas för taxonomisk forskning om och inventeringar av dåligt kända organismgrupper.

Exempel på ändamål är:

 • workshopar
 • forskarbesök
 • mindre inventeringar
 • illustrationer
 • mindre publiceringsstöd
 • forskningsprojekt av mycket stor betydelse för färdigställandet av redan påbörjade volymer av Nationalnyckeln

Särskilt forskningsstöd av mindre omfattning kan uppgå till maximalt 100 000 kr inklusive indirekta kostnader och kan sökas när som helst under året. Ansökan kan skickas in när som helst under året. Blankett med instruktioner får du genom att kontakta forskningssekreterare Rikard Sundin.

Ladda ned

 Blankett för ansökan
 Bedömning av forskningsbehovet (uppdaterad 27 april 2011). 

Senaste utlysningen

Den senaste utlysningen gällde medel för 2014 och sista ansökningsdag var måndag 3 juni 2013. Nästa utlysning sker under april 2014. Särskilt forskningsstöd av mindre omfattning kan sökas när som helst under året.

Läs mer om särskilt forskningsstöd av mindre omfattning

Observera

Svenska artprojektets forskningsmedel är begränsade. Vi uppmanar därför alla som vill ha stöd för taxonomisk forskning för dåligt kända organismgrupper att söka medel även hos Vetenskapsrådet och Formas.

Kontakt

Rikard Sundin
rikard.sundin@slu.se

Sidan uppdaterad: 2014-03-04. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se