Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper
Ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper

Utlysning

Svenska artprojektet utlyser årligen medel till taxonomiska forsknings- och inventeringsprojekt inom dåligt kända organismgrupper. Denna sida innehåller information om den senaste utlysningen. Sidan uppdateras årligen i april.

Medel för taxonomisk forskning och inventering

Den senaste utlysningen gjordes i april 2014. Sista ansökningsdag var måndag 2 juni 2014. Nästa utlysning sker i april 2015 och gäller medel för 2016 och åren närmast därefter.

 Läs mer om utlysningarna och om att söka medel

Ansökningsförfarande

Ansökan görs på särskild blankett i Word-format, som finns att ladda ned längst upp till höger på sidan. Till blanketten ska bland annat bifogas en projektbeskrivning om högst åtta sidor samt CV (meritförteckning) för den sökande och eventuella medsökande. En översikt över vilka bilagor som krävs för en komplett ansökan hittar du i anvisningarna på blankettens sista sida – använd den gärna som checklista så att du är säker på att du fått med allt som krävs för att ansökan ska kunna behandlas. På samma sida hittar du även detaljerade anvisningar om hur du ska fylla i blanketten. Läs också noga igenom texten på vår hemsida "Anslag att söka".

Ansökan i original och med nio kopior ska vara Svenska artprojektet tillhanda senast 2 juni 2014. Dessutom ska en digital version av ansökan  skickas in via e-post. Den digitala versionen ska innehålla följande: 1). En fil med ansökan i pdf-format, komplett med underskrifter och alla bilagor, 2). Ifylld ansökningsblankett i Word-format och, 3). Projektbeskrivning i Word-format.

Språk

Själva ansökan skrivs på svenska eller engelska, men projektbeskrivning och andra bilagor ska skrivas på engelska. Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska skrivas på svenska.

Schablonbelopp

För doktorand tillämpas ett schablonbelopp för lönekostnader om 505 000 kr/år i maximalt fyra år. För postdoktoral anställning i Sverige är schablonbeloppet 575 000 kr/år i maximalt tre år. För gästforskare och intendent är schablonbeloppet 700 000 kr/år i maximalt tre år, och för särskild forskartjänst 745 000 kr/år i maximalt sex (tre + tre) år.

Ansökningarnas behandling

Ansökningarna utvärderas av Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté och beslut om medelsfördelning fattas därefter av ArtDatabanken. Arbetet styrs av riktlinjer fastställda av Svenska artprojektets styrgrupp. Dessa kan rekvireras från forskningssekreterare Rikard Sundin.

Besked om anslag beviljats eller avslagits kommer att skickas ut under första halvan av november 2014.

Ladda ned

 Blankett för ansökan
 Bedömning av forskningsbehovet

Senaste utlysningen

Den senaste utlysningen gällde medel för 2015 och sista ansökningsdag var måndag 2 juni 2014. Nästa utlysning sker under april 2015. Särskilt forskningsstöd av mindre omfattning kan sökas när som helst under året.

Läs mer om särskilt forskningsstöd av mindre omfattning

Observera

Svenska artprojektets forskningsmedel är begränsade. Vi uppmanar därför alla som vill ha stöd för taxonomisk forskning för dåligt kända organismgrupper att söka medel även hos Vetenskapsrådet och Formas.

Kontakt

Rikard Sundin
rikard.sundin@slu.se

Sidan uppdaterad: 2014-06-12. Sidansvarig: Rikard.Sundin@slu.se